سوالات متداول

وظایف پرسنل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

معاون توسعه مديريت و منابع

1- راهبري،اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به تحول و نو سازي اداري در سازمان در چارچوب سيستم هاي مصوب

2- تعيين سياستها و خط مشي هاي مربوط به نحوه سازماندهي ساختار تشكيلاتي،بهبود فرايندها و روشهاي انجام كار،جذب ونگهداري و بهسازي نيروي انساني در سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

3-برنامه ريزي و نظارت جهت برآورد و تامين نيازهاي آموزشي كاركنان

4- انجام اقدامات مربوط به تنظيم،نگهداري و رسيدگي به حسابها در سازمان

5- نظارت بر توزيع و هزينه كرد اعتبارات هزينه اي بين واحدهاي مختلف بر اساس بودجه مصوب سازمان

6- برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم به منظور اداره و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آن

7- انجام اقدامات لازم در جهت استيفاء و حل و فصل مسائل و منافع حقوقي سازمان از طريق طرح ،تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان

8-نظارت بر كليه مناقصه ها و مزايده ها و معاملات سازمان

* مسئول دفتر

1- هماهنگي و تعيين وقت جهت ملاقات و مذاكرات با معاونت

2- انجام امور مربوط به مكاتبات و نامه هاي وارده و صادره حوزه معاونت

3-راهنمايي ارباب رجوعان در خصوص مسائل و مشكلات آنان

4- تنظيم ماموريت،مرخصي و گزارش كار حوزه معاونت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدير امور اداري

 1-     انجام اقدامات لازم جهت جذب وتامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی استان در چارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی گروه نوسازی وتحول اداری.

2-    انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان استان شامل ،ترفیعات،تغییرات طرح مسیر ارتقاء شغلی ،نقل وانتقال،مرخصی ..... در چارچوب ضوابط ومقررات مربوطه.

3-    جمع آوری ،طبق بندی ،تجزیه وتحلیل آمار واطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان شاغل.

4-    انجام اقدام لازم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان وجمع بندی نتایج مربوطه و ارائه گرارشهای مرتبط به مراجع ذیربط.

5-    دریافت ،ثبت ورهگیری تفکیک وتوزیع کلیه مکاتبات مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان.

6-    ماشین نویشی کلیه مکاتبات اداری عادی ومحرمانه حسب ارجاع واحدهای مختلف.

 

*رئیس اداره امور شاغلین

1-انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامین نیروی انسانی

2-نظارت بر انجام امور مربوط به ارتقاء و انتصاب

3-نظارت بر صدور احکام کارگزینی

4-نظارت بر انجام امور مرخصی و ماموریت پرسنل

5-طبقه بندی و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات پرسنل

6-پاسخ به شکوائیات در خصوص مسائل و مشکلات پرسنل

7-نظارت بر انجام امور مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری

8- نظارت بر انجام گزارش حضور و غیاب پرسنل

9-نظارت بر امور گزارش کارکرد و حقوق پرسنل

10-نظارت بر اجرای بخشنامه های حقوقی ، اداری و پرسنل

 

*کارشناس امور اداری

1-تشکیل پرونده جهت جذب مشمولین

2-معرفی مشمولین به گزینش سازمان و ادارات تابعه

3-صدور احکام مشمولین

4-پیگیری تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

5-پیگیری امور مربوط به جذب نیرو و کارورزان

6- انجام سایر امور محوله

 

*کارشناس مسئول ارزشيابي كاركنان

1-صدور احکام پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی و سربازان

2-صدور احکام پرداخت کمک هزینه ازدواج – فوتی ( مربوط به کارکنان شاغل و بازنشسته و مشمول )

3-تهیه لیست حق لباس کارکنان و ارسال به امور مالی

4-تهیه آمار

5-تکمیل اطلاعات مربوط به مدیران

6-معرفی پرسنل به بانک کشاورزی جهت عضویت در صندوق حساب پس انداز کارکنان دولت

7-تشکیل پرونده و پیگیری امور مربوط به پرسنل سازمان جهت تغییر وضعیت

 

*رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفين

1-  شرکت در جلسات صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی و بازنشستگی کشوری

2-  بررسی پرونده بازنشستگان و صدور حکم بازنشستگی و پیگیری تا برقراری حقوق

3-  پیگیری قرارداد بیمه مکمل درمان بیمه عمر و حوادث بازنشستگان و جانبازان بازنشسته

4-  پیگیری نقل و انتقال حق بازنشستگی کارکنان شاغل

5-  پیگیری مسائل مربوط به تغییر صندوق همکاران شاغل

6-  درخواست وام به بازنشستگان و موظفین از طریق صندوق بازنشستگی وزارت متبوع

7-  پیگیری مسائل و مشکلات بازنشستگان و موظفین و انعکاس آن به مسئولین سازمان

8-  پیگیری ارسال حق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی و ارسال لیست اسامی مربوطه به صورت ماهانه

 

*کارشناس مسئول امور بارنشستگان

1-تشکیل پرونده بازنشستگان و ثبت کامپیوتری و صدور حکم

2-تنظیم اسناد هزینه بازنشستگان و پیگیری آن

3-تهيه گزارش بازنشستگی

4-سازماندهی بایگانی بازنشستگان کشوری و صندوق معذوریت

5-پیگیری مسائل و مشکلات بازنشستگان از جمله صدور کارت بیمه تکمیلی – پاداش معوقه بازنشستگان کشوری و غیره

6-صدور گواهی و پیگیری درخواست های وام معذوریت بازنشستگان

7-ثبت و تهیه گزارش سوابق بیمه بازنشستگان

 

*کارشناس مسئول امور شاغلين

1-انجام مطالعات در خصوص تشکیلات سازمانی

2-صدور احکام کارگزینی شاغلین رسمی ، پیمانی و قراردادی

3-صدور کلیه احکام کارگزینی از نظر انتصاب – ارتقاء طبقه – ارتقاء رتبه – انتقالی – مامور به خدمت – مرخصی بدون حقوق

4-بررسی کلیه احکام بازنشستگان و موظفین و مشمولین

5-تهیه لیست های آماری پرسنل سازمان

6-تهیه لیست حق لباس پرسنل واجد شرایط و محاسبه سقف ریالی

7-بررسی آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از وزارتخانه متبوع و اجراي آنان

8-پیگیری در خصوص تغییر وضعیت نیروها

9-محاسبه سقف ریالی و صدور احکام پاداش پایان خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرسنل بازنشسته و شاغل

 

*مدیر امور رفاه و پشتیبانی

7-انجام اقدامات لازم بمنظور تامین،تجهیز،نگهداری ،تعمیر واجاره ساختمانها ،تاسیسات وابنیه سازمان جهادکشاورزی استان درجهت بهبود فضاهای اداری.

8- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین ، تجهیز ،نصب و بهره برداری از ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز سازمان وپیگیری امور مربوطه.

9-نظارت بر اداره انبارها و سازه های نگهداری اقلام وتجهیزات عمومی مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان وسایر واحدهای تابعه و وابسته .

10-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تامین وارائه خدمات نقلیه وترابری مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی وپیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودرویی.

11-اقدام در جهت نظافت وتامین بهداشت عمومی اماکن تحت پوشش.

12-انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذیرایی کارکنان وبرگزاری جلسات ،سمینارها،مراسم وغیره.

13-انجام اقدامات مربوط به فروش و واگذاری اموال مازاد متعلق به سازمان،تنظیم اسناد ومدارک مزایده ومناقصات ،امور مربوط به کمیسیون معاملات وتشریفات مربوطه.

14- انجام اقدامات لازم بمنظور تامین سرانه های رفاهی کارکنان سازمان استان شامل( سهمیه های سفر های زیارتی، امکانات رقامتی وکمک های غیر نقدی و ....) وتوزیع آنها بر اساس ضوابط ومقررات مربوطه.

15-نظارت بر امور تعاونی های کارکنان شامل(تعاونی مسکن،تعاونی مصرف ......) وانجام اقدامات لازم بمنظور تقویت وپشتیبانی آنان.

16-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تجهیز،ساماندهی وتقویت خوابگاه ها واماکن اقامتی سازمان استان.

17-برنامه ریزی وارائه خدمات مشاوره ،بهداشت حرفه ای ،مددکاری و ... به کارکنان ،بازنشستگان، از کار افتادگان وسایر کارکنان سازمان.

18- برنامه ریزی واجرای برنامه های تربیت بدنی شامل(آموزش،اردوهای ورزشی، مسابقات و ...)

19-انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان سازمان وپیگیری خدمات مربوطه از طریق نهادهای درمانی و توانبخشی.

 

*كارشناس بيمه

1- پيگيري و عقد قرارداد با بيمه ها

2- ارائه خدمات بيمه تكميلي،بيمه عمر و حوادث به پرسنل

3-پيگيري امور مربوط به بيمه خدمات درماني پرسنل

4- پيگيري امور مربوط به بيمه آتش سوزي منزل،امور مربوط به صدور دفترچه بيمه مشمولين

5-نماينده سازمان در كارگروه اداره كار و امور اجتماعي

6-هماهنگي و ارتباط مستمر با متصديان امور بيمه در شهرستانها

7-تهيه بانك اطلاعات بيمه اي به كمك نرم افزارهاي مربوطه

 

*رئيس اداره ساختمان و خدمات عمومي

1- بازديد از كليه ساختمانهاي اداري

2- رسيدگي به نواقص فني تاسيسات و امور خدماتي ساختمانها

3-برنامه ريزي در خصوص اسكان مامورين اعزامي به استان

4- برنامه ريزي جهت برگزاري همايش ها وجلسات در سازمان

5-هماهنگي و تامين نيروي خدماتي جهت مراسمات در سازمان

6-تهيه و صدور فرم غذاي مامورين اعزامي و فرم بليط هواپيما

7-هماهنگي با شركت طرف قرارداد نيروهاي شركتي و تهيه و تنظيم گزارش كار اين نيروها در سازمان

8-نظارت بر تنظيم اسناد و حواله هاي خريد،اسناد تلفن،برق ،غذاو...

 

*كارشناس امور رفاهي

1- پيگيري و انجام امور مربوط به جذب اعتبارات بانكي و توزيع شهرستاني اعتبارات

2- نظارت بر فعاليت تعاونيهاي پرسنل سازمان

3-نظارت بر امور بيمه پرسنل(درمان-حوادث و ساير بيمه ها)

4- انجام امور مربوط به منازل سازماني

5-نظارت و برنامه ريزي امور ورزش سازمان

6-شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط به رفاه پرسنل

7-ارائه پيشنهادات پرداختهاي رفاهي پرسنل

 

*كارشناس مسئول امور ساختمان

1- مسئول نگهداري و تعميرات ساختمانهاي كل سازمان

2- جمع آوري آمار جهت تعميرات ساختمانها و تاسيسات

3-تهيه و به روز كردن بانك اطلاعات مربوط به ساختمانها

4- نظارت بر تعميرات و ساخت و سازهاي ساختمانهاي اداري

5-شركت در جلسات مربوط

6-پيگيري ونظارت بر تعميرات منازل سازماني

7-نماينده سازمان در كميسيون ماده 5 مسكن وشهر سازي

8-تهيه و آماده سازي اسناد مناقصه جهت انتخاب پيمانكار وارسال به كميسيون معاملات

 

*كارشناس مسئول امور تاسيسات

1- نظارت بر امر بهره برداري از تاسيسات ساختمان مركز مكانيزه

2- نظارت بر انجام امور فني نگهداري تاسيسات از قبيل آب ،برق،و...

3-نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب و تعمير موتور پمپ ها و ساير دستگاههاي حرارتي سازمان

4- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و برنامه هاي تعمير و نگهداري دستگاههاي حرارتي

5-نظارت بر حسن انجام وظايف تكنسين ها

6-نظارت بر اجراي صحيح مقررات ايمني و حفاظتي

 

*كارشناس امور اداري

1- كارپردازي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

2- كارپردازي مديريت امور اداري،رفاه و پشتيباني

3- پيگيري كارپردازي مراكز جهاد كشاورزي شهرستانها

4- كارپردازي حوزه رياست

5- كارپردازي مديريت حراست

 

*كار پرداز

1- انجام امور مربوط به خريد اقلام مصرفي مورد نياز

2- تنظيم سند وحواله خريد لوازم

3-تنظيم سند تلفن ،آب ،برق،غذا ،بليط هواپيما و...

4- پيگيري نامه هاي اداري قبوض آب و برق و تلفن

 

*كارشناس مسئول امور رفاهي

1-پیگیری امور واگذاری منازل سازمانی

2- پیگیری اعطای تسهیلات بانکی و صدور معرفی نامه به همکاران

3- پیگیری و برنامه ریزی برگزاری جلسات امور رفاهی ، کميته                          

   ورزش و...

4 - برنامه ریزی و نظارت بر زائرسرای سازمان ( مشهد مقدس)

5- پیگیری و برنامه ریزی امور رفاهی متفرقه پرسنل سازمان

 

*تكنسين مسئول مخابرات

1- نصب سيستمهاي مخابراتي ديجيتال و آنالوگ ،تعمير و نگهداري آنها

2- برنامه ريزي نرم افزاري و سخت افزاري سيستمهاي مخابراتي

3-نظارت مداوم بر كار دستگاهاي مركزي تلفن و خطوط تلفني و گزارش وانجام تعميرات

4- پيگيري مكاتبات جهت جابجايي،رفع خرابي و سرويس دهي خطوط داخلي وشهري

5-سفارش خريد لوازم وقطعات مورد نياز مركز مخابرات سازمان

6-سركشي به شهرستانها و انجام امور مورد نياز و سفارش سيستمها واقلام و خطوط مورد نياز

 

*رئيس اداره رفاه و تربيت بدني

1-برنامه ریزی امور رفاهی پرسنل سازمان

2- برنامه ریزی و انتخاب شرکت های بیمه گذار در امور رفاهی پرسنل شامل بیمه تکمیلی ،آتش سوزی ، خودرو و ...

3- برگزاری و پیگیری جلسات امور رفاهی پرسنل

4- برنامه ریزی و پیگیری امور منازل سازمانی

5- برنامه ریزی و نظارت بر اعطاء تسهیلات به پرسنل سازمان

6- برنامه ریزی و پیگیری مسائل زائرسرا و مهمانسرا

7-نظارت ، بررسی و برنامه ریزی امور ورزشی و تفریحی کارکنان

8- برنامه ریزی ، ارزشیابی و نظارت بر مجموعه امور رفاه و تربیت بدنی و بیمه پرسنل سازمان

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدير امور مالي

1- نظارت و مراقبت بر تنظيم حسابهاي ماهانه و كنترل و ارسال آن به همراه اسناد و مدراك مربوطه به مراجع ذيصلاح و نيز نظارت بر حسن اجراي بودجه برنامه اي

2- مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعايت كامل قوانين

3-تهيه صورت تفريغ بودجه مورد عمل ذيحسابي وارسال به مراجع مربوط

4- بررسي قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا

5-راهنمايي لازم و كنترل كار حسابداران

6-اجراي قرارها ودادنامه هاي صادره از ديوان محاسبات و ساير مراجع

7-شركت در جلسات كميسون معاملات ،مزايده و هيات انتخاب مشاور و ديگر جلسات مربوط

 

*كارشناس امور مالي

1-تنظيم سيستم پرداخت حقوق

2- ثبت اطلاعات پايه،احكام،وامها،كاركرد و ....

3-محاسبات حقوق نيروهاي رسمي،پيماني و مشمولان

4- تهيه ليست خزانه،ليست خالص و حقوقي

5-ثبت اطلاعات خدمات درماني در سايت

6-تهيه گزارش ماموريت و اضافه كاري

7-پشتيباني سيستم دريافت اينترنتي فيش حقوقي

 

*كارشناس مسئول امور مالي(تنظيم حسابها و دفتر داري)

1- صدور اسناد حسابداري،صدور چك

2- گزارش صورتهاي مالي اساسي

3-گزارش ريز صورت هاي مالي

4- گزارش عمليات پايان دوره و گزارش نقدينگي و تخصيص اعتبار

5-بستن حسابها

6- ثبت اعتبار مصوب و تخصيص اعتبار

7-تهيه گزارشات دفاتر و گردش حسابها

 

*رئيس اداره تملك دارايي سرمايه اي

1- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و كنترل هاي لازم-تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه-نظارت بر چگونگي اعتبارات و توزيع اعتباري و درخواست وجه

2- نظارت بر تخصيص ، پيگيري و اقدام لازم

3-كنترل هاي مربوط به موافقنامه هاي تملك دارايي سرمايه اي و كنترل هزينه كرد هادر چارچوب موافقنامه ها

4- كنترل شرايط عمومي و خصوصي پيمانهاي منعقده و شركت در جلسات پيشرفت فيزيكي

5-راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها

6-شركت در كميسيونهاي مربوط

7-نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي ،جريان امور واحد تحت سرپرستي ،اتخاذ تدابير وراهنمايي همكاران واحد

 

*مسئول رسيدگي به اسناد

1- رسيدگي و مميزي اسناد مالي براساس طرح و پروژه هاي مندرج در موافقتنامه هاي تملك داريي و سرمايه اي و ارسال آن به واحد تامين اعتبار

2- درخواست اخذ،تمديد و ابطال ضمانتنامه

3-تشكيل و بايگاني پرونده هاي مربوط به قراردادهاي اماني

4- تحويل چك هاي صادره به عاملين امور مالي و ارباب رجوع

5- كنترل جزئيات موافقتنامه ها در صورت واخواهي وپيگيري اصلاح

6-كنترل و بررسي مفاد قراردادهاي اماني

7-ارائه اطلاعات مربوط به قراردادهاي اماني به سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور اقتصادي و دارايي جهت اخذ مفاصاحساب

 

*كارشناس مسئول امور مالي

1-تنظيم سيستم پرداخت حقوق

2- ثبت اطلاعات پايه،احكام،وامها،كاركرد و ....

3-محاسبات حقوق نيروهاي رسمي،پيماني و مشمولان

4- تهيه ليست تنخواه،خالص و حقوقي،لسيت كسورات

5-ثبت اطلاعات خدمات درماني در سايت

6-تهيه ديسكت تامين اجتماعي

7-محاسبات حقوق كلي

 

*مسئول كنترل اعتبارات هزينه اي

1- ثبت موافقتنامه هاي هزينه اي و ابلاغيه هاي ملي

2- ثبت تخصيص هاي هزينه اي –دريافت هاي هزينه اي

3-درخواست وجه از خزانه معين

4- تعيين اعتبار اسناد هزينه سازمان و مديريتها

5-ثبت اسناد و صدور سند اعتبارات هزينه اي

6-تهيه گزارش اعتبارات هزينه براي سازمان،شهرستانها،خزانه و ديوان محاسبات

 

*مسئول اعتبارات تملك داريي سرمايه اي

1- انجام كليه امور مربوط به اعتبارات تملك دارايي در سيستم اعتبارات

2- ثبت اسناد اعتبارات

3-مغايريت گيري سيستم ها

4- اعلام وصول ابلاغيه ها

5-مغايرت گيري سيستم ها،ثبت موافقت نامه ها،ثبت كليه امور مربوط به اعتبارات در سيستم حسابداري

6-كنترل مبالغ مندرج در موافقنامه ها با هزينه كرد

7-تنظيم گزارش جذب اعتبارات جهت ارسال به خزانه

8-ثبت تخصيص و درخواست از خزانه معين

 

*رئيس اداره دريافت و پرداخت

1- انطباق دريافت و پرداخت هاي هزينه اي با قوانين و مقررات مربوط

2- نظارت بر ثبت دريافت و پرداخت هاي هزينه اي و ثبت اطلاعات حقوق ودستمزد

3-پاسخگويي به مسائل و مشكلات حقوق ومزاياي پرسنل سازمان

4- نظارت بر كار رسيدگي اسناد هزينه اي

5-ارائه گزارش ماهانه به ديوان محاسبات

6-شركت در جلسات مربوط

7-تهيه و تنظيم گزارش پايان سال مالي و گزارشات عملكرد اعتبارات

8-تهيه و تنظيم مكاتبات اداري اعتبارات هزينه اي

 

*كمك كارشناس امور قراردادها

1- تشكيل پرونده قراردادهاي منعقده با سازمان

2- ثبت ضمانت نامه هاي بانكي ،تمديد و ابطال ضمانت نامه ها

3-انجام مكاتبات با امور اقتصادي ودارائي و تامين اجتماعي جهت صدور مفاصاحساب

4- ثبت و واريز سپرده ها و انتقال آنها به خزانه

5- ارسال صورت ريز سپرده هاي پيمانكار

6-بازديد از طرحهاي عمراني

7-ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به كليه امور قراردادها

8-درخواست وجه سپرده از خزانه

9-اخذ تائيديه سپرده ها در پايان سال

 

*كارشناس امور مالي(بازنشستگان و موظفين)

1- پيگيري صدور احكام از سازمان بازنشستگي و صندوق معذوريت

2- ثبت احكام بازنشستگان

3-محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

4- تهيه و تنظيم ليست حقوق بازنشستگان و موظفين

5-تهيه وتنظيم لسيت ماموريت پرسنل و ثبت برگه هاي احكام ماموريت،محاسبه احكام ثبت شده ماموريت و پيگيري وصول آنها

6-تسويه حساب ماهانه و سالانه دريافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

7-ارسال صورتحساب ماهانه به سازمان بازنشستگي كشوري

 

*معاون مديريت امور مالي

1- رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكلات مالي و حسابداري

2- نظارت بر حسن اجراي بودجه برنامه اي ،جريان امور واحدهاي تحت سرپرستي

3-شركت در كميسيون هاي مربوط

4- ارائه راهنمايي هاي لازم جهت بالا بردن سطح معلومات همكاران تحت سرپرستي

5-مطالعه قوانين بودجه و قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد آنها

6-رفع نقص از اسناد و صورت حسابهاي واخواهي شده

7-تطبيق اسناد حسابداري با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حسابداري

8-بررسي اجمالي اسناد مالي و ارجاع به زير مجموعه مديريت

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس اداره امور حقوقی 

1-تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی و شکایات کیفری

2-شرکت در جلسات محاکم قضایی و دفاع از حقوق سازمان

3-تهیه و تنظیم قراردادها

4-مشاوره حقوقی و اظهار نظر حقوقی سازمان و واحدهای تابعه

5-پیگیری تسجیل املاک سازمان

6-شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

7-انجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده 33 نظارت بر طرحها

 

* کارشناس امور حقوقی

 1-پیگیری و وصول مطالبات جهاد کشاورزی از طریق مراجع قضایی

2-پیگیری لازم در خصوص دعاوی مطروحه و شرکت در جلسات رسیدگی

3-پیگیری لازم در خصوص تامین دلیل از طریق مراجع قضایی

4-شرکت در جلسات اجرای قرار کارشناسی

5-مراجعه به دادگستری استان و شهرستان به منظور مطالعه پرونده مطروحه علیه سازمان متبوع

6-بررسی قراردادهای منعقده

7-پاسخ به شکایات واصله از طریق دیوان عدالت اداری

8-شرکت و تنظیم لوایح دفاعیه در جلسات رسیدگی اداره کار

9-شرکت در جلسات اداری کل امور مالیات

10-شرکت در جلسات کمیته فنی بازرگانی کمیسیون معاملات (خبره)

11-پیگیری لازم در خصوص ثبت املاک

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره امور ايثارگران

1- انجام و نظارت بر كليه امور مربوط به ايثارگران

2- صدور گواهي جبهه

3- انجام امور مربوط به كسري خدمت و معافيت فرزندان ايثارگران

* كارشناس حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

1- تهیه و تدوین تاریخ و دفاع جنگ ، خاطرات مکتوب ، مصاحبه با فرماندهان ، سنگر سازان ، دیدار از خانواده های شهدا

2- پیگیری مجوز چاپ و نشر آثار مرتبط با دفاع مقدس

3- شرکت در جلسات ، گردهمایی ، ... مرتبط با امور محوله در استان و کشور

4- تهیه و جمع آوری و ثبت اطلاعات ، تدوین اسناد و مدارک مربوط به پشتیبانی جنگ

5- همکاری و هماهنگی جهت برپایی همایش و یادواره ها

6- ارائه گزارش عملکرد دوره ای به مسئول مافوق

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس اداره امور قراردادها و پیمانها

1-پیگیری برگزاری مناقصات

2-پیگیری تشکیل جلسات هیئت انتخاب مشاور

3-دبیر کمیسیون معاملات سازمان و پیگیری مصوبات جلسات

4-پیگیری انعقاد و ابلاغ قراردادها و پیمانها با مشاوران و پیمانکاران برنده

 

*کارشناس امور قراردادها و پیمانها

1-کنترل اسناد مناقصه و تنظیم دعوتنمامه شرکت در مناقصه مطابق با قانون

2-پیگیری فروش اسناد مناقصه

3-اعلام کلیه مراحل برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات

4-تنظیم پیش نویس قراردادها و پیمانها

5-بایگانی و صیانت از صورتجلسات کمیسیون معاملات و قراردادها

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 گروه نوسازي و تحول اداري

1-     انجام بررسیهای لازم به منظور بهینه سازی ساختار،ترکیب وتوزیع نیروی انسانی وارائه پیشنهادهای لازم به معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وکمیسیون تحول اداری سازمان.

2-    انجام اقدامات لازم درخصوص استقرار مدیریت فرآیندها ورفع نارسائیها ومشکلات مربوط به تجزیه وتحلیل سیستم ها وفرآیندهای انجام کار در سطح سازمان.

3-    برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم در جهت تامین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان در چارچوب سر فصل های تعیین شده.

4-    انجام اقدامات لازم درجهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان وارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف.

5-    برنامه ریزی،نظارت و راهبری طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع در سطح سازمان.

6-    انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان وارائه برنامه جامع تحول اداری بر مبنای پیشنهادی دریافتی از کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون تحول اداری وبرآورد وپیشنهادبودجه واعتبارات لازم.

7-    انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری (موضوع تصویبنامه شماره 22910/ت   8070 مورخ 2/3/79 هیات محترم وزیران) در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی وعملکرد چرخه وارائه راه حلهای اصلاحی.

 

اداره دبیرخانه

1- دریافت نامه وتوزیع از طریق کارتابل

2- ثبت نامه های وارده

3- تایپ نامه های صادره

4- ثبت نامه های وارده از طریق فاکس

5- توزیع نامه های پستی در خارج از سازمان

 

کمیته بهره‌وری
کمیته بهره‌وری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
گزارش عملکرد سازمان
سازمان جهادکشاورزی به تفکیک سال
مناقصات سازمان
جهت مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳٫۲۳۵٫۶۰٫۱۹۷
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۹/۱۵