سوالات متداول

وظایف معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی:

 1-     انجام بررسیهای مختلف در عرصه تولید کشاورزی استان جهت دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در استان.

2-    انجام بررسی های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درخصوص ایجاد بستر مناسب بمنظور اصلاح وبهبود الگوی غذایی رایج در استان وتدوین برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی در چارچوب سیاستها وبرنامه های مصوب.

3-    راهبری واجرای سیاستها وبرنامه های کلان دستگاه در زمینه فناوری اطلاعات وارائه خدمات لازم جهت بهبود ارتباطات شبکه اتوماسیون سازمان استان در راستای کارآمدسازی شبکه اطلاعات رایانه ای.

4-    جمع آوری آمار واطلاعات کشاورزی استان وتجزیه وتحلیل آنها وتهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مرجع ذیربط.

5-    اجرای سیاستها وخط مشی های وزارت جهادکشاورزی در زمینه بازرگانی ،بیمه محصولات کشاو.رزی در استان.

6-    انجام برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی بازارهای محصولات کشاورزی در منطقه و طراحی سیستم توزیع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف کشاورزی و برآورد قیمت خرید تضمینی.

7-    تعیین و برآورد میزان خسارات وارد شده به کشاورزان بواسطه حوادث غیر مترقبه وشرایط نامساعد محیطی وبرنامه ریزی جهت تامین پرداخت های جبرانی لازم.

8-    انجام هماهنگی های لازم با مراجع داخل وخارج از سازمان استان جهت تامین منابع مالی جبران خسارت بهره برداران بخش کشاورزی.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*رئيس اداره آمار،فناوري اطلاعات و تجهيز شبكه

1-ايجاد ارتباط با كليه واحدهاي تابعه سازمان جهت دريافت و شناخت نيازهاي آماري و طبقه بندي و اولويت بندي آنها

2-گرد آوري،طبقه بندي و پردازش آمار و اطلاعات بخش كشاورزي و ايجاد نظام آماري متناسب با نياز سازمان

3-همكاري در استقرار شبكه اطلاع رساني آماري در سازمان

4-پيگيري در زمينه ثبت اطلاعات بهره برداران كشاورزي در سامانه پايگاه جامع اطلاعات كشاورزي

5-برگزاري جلسات شوراي هماهنگي سازمان

6-تهيه گزارش عملكرد ماهيانه معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وارسال آن به حوزه رياست سازمان

7-برنامه ريزي و تهيه برنامه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان-نگهداري و مديريت شبكه (سرورها،كلاينت هاي شبكه) و پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري از رايانه هاي سازمان

 

*كارشناس مسئول فناوري اطلاعات

1-هماهنگ كردن برنامه هاي واحد تحت سرپرستي با خط مشي سازمان

2-اقدام در جهت تامين نيازهاي واحد سازماني در زمينه نيروي انساني،تجهيزات و تسهيلات مورد نياز

3-پيش بيني و برنامه ريزي در خصوص آموزشهاي لازم و ارتقاي توان تخصصي پرسنل واحد مربوطه

4-تهيه گزارشات مورد نياز براي مقام مافوق

5-بررسي تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني و امكانات موجود براي ارائه خدمات مربوطه

6- شركت در جلسات،كميسيونها و سمينارهاي فناوري اطلاعات ونظارت بر قراردادهاي فناوري اطلاعات دستگاه

   7-نظارت و راهبري شبكه سازمان(درون سازماني و برون سازماني)

 

*كارشناس فناوري اطلاعات

1-راهبري سيستم مكاتبات اداري سازمان(اتوماسيون اداري) و رابط شركت همكاران سيستم

2-مسئول مديريت وب سايت سازمان و ايجاد بسترهاي مناسب جهت الكترونيكي نمودن فرايندها

3-مسئول پورتال استاني و ملي و انجام اموارت مربوط به پورتال ها

4-كارشناس نرم افزارهاي كاربردي و تخصصي و رفع اشكالات نرم افزاري

5-تحليل و طراحي سيستم هاي نرم افزاري و تهيه گردش عملياتي سيستم

6-تعيين اهداف سيستم پيشنهادي جديد در جهت ارتقاء كارايي سيستمهاي نرم افزاري موجود

 

*كارشناس مسئول آمار و اطلاعات

1-گرد آوري ،طبقه بندي و پردازش آمار و اطلاعات بخش كشاورزي

2-تهيه طرحها و فرمهاي جمع آوري،نگهداري ،استخراج و بهنگام سازي آمار و اطلاعات

3-تهيه نشريات آماري ادواري و گزارشات تحليلي آمار و اطلاعات كشاورزي

4-اجراي طرح پيشرفت كشت محصولات زراعي و طرح هزينه توليد محصولات زراعي

5-جمعبندي اطلاعات بارندگي،سيماي استان،تقويم زراعي و باغي به تفكيك شهرستان و ارسال به دفتر مركزي و ساير ادارات.

6-جمعبندي گزارش عملكرد ماهيانه مديريت و ارسال به حوزه رياست سازمان

7-پيگيري مراحل اجراي مصوبات هيات دولت

 

*كارشناس مسئول امور اجرايي

1-ارتباط با كليه واحدهاي داخلي و ادارات تابعه سازمان جهت دريافت آمار و اطلاعات بخشهاي مختلف

2-تهيه و تنظيم گزارشات از بخشهاي مختلف سازمان

3-بازبيني و كنترل فرمهاي آماري كه توسط آمار گيران در شهرستانها تكميل گرديده-نظارت ميداني بر اجراي طرحهاي آماري در سطح استان

4-برگزاري جلسات ستاد هدفمندي يارانه ها،تنظيم صورتجلسات و تهيه گزارشات مربوطه

5-همكاري با ساير بخشهاي زير مجموعه معاونت برنامه ريزي وامور اقتصادي سازمان در تهيه گزارش عملكرد در مقاطع و مناسبتها

6- پيگيري و تنظيم پروژه هاي افتتاحي سازمان در مناسبتهاي مختلف

7-ارتباط مستمر با سازمان هواشناسي استان وتهيه گزارشات ميزان بارندگي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت امور برنامه وبودجه:

1-     هماهنگی و هدایت واحد های مختلف سازمان در تدوین برنامه های پیشنهادی وتلفیق برنامه های مختلف جهت برنامه ریزی جامع در مقاطع مختلف زمانی.

2-    تنظیم بودجه مورد نیاز سالیانه با توجه به برنامه های کلان سازمان،در قالب دستورالعملهای مربوط وهماهنگی لازم جهت تخصیص وتوزیع بودجه به واحدهای مختلف.

3-    انجام اقدامات لازم به منظور اخذ وتخصیص اعتبارات جاری، عمرانی وارزی وسایر منابع اعتباری سازمان وابلاغ آن.

4-    کنترل ونظارت برهزینه کرد اعتبارات براساس طرحها،برنامه ها و موافقتنامه های مصوب وارائه گزازشهای لازم.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت امور سرمایه گذاری:

1-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم جهت گسترش زمینه های کارآفرینی وایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان در راستای سیاستهای مصوب.

2-زمینه سازی جهت جذب وهدایت سرمایه گذاری غیر دولتی در بخش کشاورزی وفرآهم آوردن زمینه ها وامکانات مربوطه .

3-انجام اقدامات لازم وپیگیری جهت جذب وهدایت تسهیلات واعتبارات بانکی مورد نیاز طرحها وبرنامه های سازمان وحضور در مراجع ذیصلاح پولی وبانکی به منظور توجیه ودفاع از برنامه های اعتباری مذکور.

 

*معاون مديريت امور سرمايه گذاري

1-بررسي ومطالعه انتخاب مناسبترين روش هاي سرمايه گذاري در زمينه كشاورزي

2- پيگيري درخواست هاي مرتبط با توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

3-پيگيري وتامين امكانات مالي و راهنمايي افراد و موسسات در زمينه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

4-هماهنگي و برنامه ريزي توزيع اعتبارات سرمايه گذاري بين طرحهاي تهيه شده و توسعه اقتصادي ،اجتماعي سازمان

5- تهيه گزارشات ،اسناد و نمودارهاي تجزيه و تحليل سرمايه گذاري بخش كشاورزي

6-شركت در كميسيونها و كارگروه هاي مختلف بررسي اعتبارات

7-مطالعه و بررسي طرحهاي توجيهي ارجاعي مربوط به بخش خصوصي و دولتي از نظر توجيه اقتصادي، مالي و سرمايه گذاري

 

*كارشناس امور سرمايه گذاري

1-معرفي ،پيگيري ، نظارت و ثبت اطلاعات گسترش بنگاههاي زودبازده كارآفرين

2- ارسال صورتجلسات و پيگيري مصوبات كميسيون هاي مختلف درون و برون سازماني

3- تهيه و ثبت اطلاعات و گزارشهاي عملكرد جذب تسهيلات بانكي

4- پيگيري،پاسخگويي و رسيدگي به درخواست و شكايات متقاضيان تسهيلات

5- پيگيري و تعامل با بانكهاي عامل و سازمان كار و امور اجتماعي در خصوص طرحهاي به بهره برداري رسيده مشمول يارانه

6-انجام امور رايانه اي برگزاري جلسات سازماني

7-پيگيري طرحهاي مشكل دار از محل بنگاههاي زودبازده از طريق سازمان كار و امور اجتماعي

 

کمیته بهره‌وری
کمیته بهره‌وری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
گزارش عملکرد سازمان
سازمان جهادکشاورزی به تفکیک سال
مناقصات سازمان
جهت مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳٫۲۳۷٫۳۱٫۱۹۱
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۷/۹