سوالات متداول

وظایف معاونت تولیدات گیاهی

معاونت بهبود تولیدات گیاهی:

1-راهبری ونظارت به امور مربوط به بهبود وافزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی.

2-تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت برآنها.

3-اتخاذ تدابیر لازم بمنظور احیاء، بهبود وتوسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان.

4-بررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود درمسیر توسعه کشاورزی استان وبرنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود وتسهیل جریان تولید کشاورزی .

5-جمع آوری واعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی استان به مراجع آموزشی وتحقیقاتی ذیربط.

6-اجرای روشهای صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی ونیز عملیات مختلف کشاورزی وبرنامه ریزی جهت ترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداری با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

7-تهیه وتدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی وعملی وارائه به بهره داران با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت امور زراعت:

1-     راهبری ،نظارت واجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه وبهبود تولید محصولات زراعی در محدوده استان درچارچوب اهداف وبرنامه های مصوب.

2-    انجام وبرنامه ریزی لازم در جهت توسعه سطح زیر کشت محصولات زراعی به تفکیک آبی ودیم با هدف افزایش میزان تولید در واحد سطح وبررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات زراعی استان.

3-    تهیه وتدوین الگوها ودستورالعمل های فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت،داشت وبرداشت محصولات زراعی استان با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

4-    هماهنگی با واحد صدور پروانه ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان صدور پروانه ها ومجوزهای زراعی در سطح استان.

5-    ارزشیابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری واعمال تجدید نظرهای لازم.

 

*معاون مديريت زراعت

1-ناظر عالي طرح خودكفايي گندم و جو

2- انتخاب شركت هاي خدمات فني و مهندسي كشاورزي جهت واگذاري طرحهاي زراعت

3-تهيه دستور العمل كاشت،داشت و برداشت گندم وجو

4- نظارت بر طرحهاي مديريت زراعت شامل دانه هاي روغني،سبزي و صيفي ونباتات علوفه اي

5- انجام امور طرح وبرنامه زراعت

6-نظارت بر فعاليت پيمانكاران مديريت زراعت

7-نظارت بر عمليات خريد گندم

8-تهيه اخبار مديريت زراعت وارسال به روابط عمومي سازمان

9-رئيس كارگروه كشاورزي مشاوران جوان استاندار-عضو كميته بهبود توليدات كشاورزي                                    

 

*كارشناس مسئول زراعت منطقه يك

1- تهيه و تنظيم موافقت نامه طرح افزايش توليد سبزي و صيفي استان

2- تهيه و تنظيم موافقت نامه طرح استاني افزايش توليد حبوبات

3-تهيه آمار محصولات سبزي و صيفي و حبوبات در استان

4- همكاري در امر تنظيم قراردادها و واگذاري زير پروژه هاي طرحهاي استاني سبزي و صيفي و حبوبات به پيمانكار

5- همكاري در زمينه امور طرح وبرنامه مديريت زراعت

6-نظارت مستمر بر توليد محصول گوجه فرنگي و عرضه آن

7-بررسي الگوي كشت در استان و تنظيم زير پروژه هاي طرحهاي استاني افزايش توليد سبزي و صيفي و حبوبات در جهت تغيير واصلاح الگوي مصرف

8-انجام كليه امور مربوط به كاشت،داشت و برداشت محصولات سبزي و صيفي و حبوبات در استان

 

*كارشناس زراعت(ترويج،آب و خاك و فنون زراعت)

1-نظارت بر عمليات كاشت،داشت و برداشت محصول ذرت و سايرنباتات علوفه اي-مسئول طرح افزايش توليد محصول ذرت و ساير نباتات علوفه اي استان-تهيه وتنظيم دستورالعمل هاي فني محصول ذرت و ساير نباتات علوفه اي

2- نظارت بر امر پروژه هاي مزارع الگويي ذرت و همچنين مديريت آرماني محصول ذرت و ساير نباتات علوفه اي

3-همكاري با واحد ترويج كشاورزي جهت برنامه ريزي و تدوين دوره هاي فراگير جهت بهره برداران استان

4- تنظيم و تدوين برنامه توسعه محصول ذرت و ساير نباتات علوفه اي

5- مسئول تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت مديريت زراعت استان

6- ناظر عالي طرح افزايش توليد محصول ذرت و ساير نباتات علوفه اي

     7-تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز

 

*كارشناس مسئول زراعت منطقه سه

1-نظارت بر عمليات كاشت،داشت و برداشت مزارع دانه هاي روغني(كلزا،كنجد،گلرنگ،آفتابگردان و..)

2- اجراي برنامه هاي مربوط به بررسي خصوصيات زراعي دانه هاي روغني

3-نظارت و اجرايي نمودن طرحهاي مديريت جامع آرماني دانه هاي روغني-همكاري با مديريت ترويج جهت ترويج و توسعه كشتهاي جديد دانه هاي روغني-هماهنگي با شركتهاي خدمات حمايتي جهت تامين بذور دانه هاي روغني مورد نياز شهرستانها

4- توزيع اعتباري دانه هاي روغني و نظارت بر نحوه هزينه كرد آن توسط شهرستانها

5- تهيه دستور العمل كاشت،داشت و برداشت محصولات دانه هاي روغني

6- تهيه گزارشات مورد نياز در حوزه فعاليت

     7-عضو كميسون صدور پروانه هاي چاههاي كشاورزي

     8-همكاري با مركز تحقيقات و شركتهاي خصوصي جهت اجراء طرح تكثير بذر آفتابگردان

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت امور باغبانی:

1-راهبری ونظارت واجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه وبهبود تولیدات محصولات باغی در محدوده استان در چارچوب اهداف وبرنامه های مصوب.

2-انجام برنامه ریزی لازم جهت توسعه سطح زیر کشت محصولات باغی به تفکیک آبی ودیم با هدف افزایش میزان تولید در واحد سطح با بررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات باغی استان.

3-تهیه وتدوین الگوها ودستورالعملهای فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت، داشت وبرداشت محصولات باغی استان با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

4- هماهنگی با واحد صدور پروانه ها ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان صدور پروانه و مجوز باغبانی در سطح استان.

5-ارزشیابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری واعمال تجدید نظرهای لازم.

 

*معاون مدیریت باغبانی

1- انجام امور جانشینی حوزه مدیریت باغبانی

2- انجام امور مربوط به طرح توسعه باغات

 

*کارشناس ناظر باغبانی

1- انجام امور مربوط به نظارت بر طرح توسعه باغات

2- انجام امور مربوط به سامانه تسهیلات بانکی

 

*کارشناس مسئول باغبانی

1- انجام امور مربوط به توسعه باغات مرکبات

2- انجام امور مربوط به نهال یارانه دار

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

*مدیر حفظ نباتات

1-طرح ریزی وایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های مختلف کنترل و مبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی

2-تهیه وبرآورد نیازهای اداری، تدارکاتی، ونیروی انسانی دربخش

3- نظارت بر اجرای برنامه های فنی وطرح های مصوب ملی واستانی

4- ارتباط با مجامع علمی وسازمانهای تحقیقاتی وکسب اطلاعات فنی ونشروتوزیع آنها

5- برر سی ومطالعه گزارشات ومقالات تهیه شده همکاران استانی وشهرستانی

6- شرکت درکمیسیون ها،جلسات فنی ، سمینارها وتهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق

7- تعیین خط ومشی وایجاد هماهنگی بین کلیه فعالیت های فنی واداری مجموعه

8- تهیه وتدوین طرح ها وبرنامه های منطبق با سیاست کلی سازمان و وزارت متبوع وتسلیم آن به مراجع ذیصلاح

9-بررسی ورسیدگی به گزارشهای واصله واطلاع از نحوه کار واحدها وصدور دستورات لازم

10-بررسی ومطالعه آمار ونتایج حاصل از اجرای طرح ها وتهیه گزارشات فنی مربوطه

 

*کارشناس مسئول مبارزه غیر شیمیایی وبیولوژیک

 

1-نظارت وهدایت برنامه های مبارزه بیولوژیک وغیر شیمیایی وبررسی کارایی روشها

2- نظارت برکار کلینیکهای گیاهپزشکی، جمع آوری اطلاعات مربوطه وتعیین خط مشی

3- بازرسی مستمر از نهالستانها وگلخانه های تولید نشاء استان به منظور کسب اطلاع از سلامت وصدور گواهی بهداشت نباتی

4- اجرای مقررات مربوط به قرنطینه داخلی، تهیه گزارشات وانجام ردیابی های مداوم

5- بازرسی مستمر از مزارع وباغات حوزه محوله وکسب اطلاع از بروز یا شیوع آفات وامراض وتهیه گزارش

6- تنظیم دستور العملهای فنی مطابق با وظایف محوله

 

*کارشناس مسئول قرنطینه دیر

1-بازرسی مستمر از مزارع گندم- جو- ذرت- نباتات علوفه ای وکسب اطلاع از بروز یا شیوع عوامل خسارتزا وتهیه گزارش

2- انجام امورات مربوط به مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی

3- تنظیم دستور العمل های فنی مطابق با وظایف محوله

4- بررسی عوامل خسارتزای گیاهی حوزه فعالیت در فصول مختلف وگزارش آن به مرکز

5- نظارت بر فعالیت کارشناسان ناظر شبکه مراقبت

6- پیگیری مسائل مربوط به آموزش وترویج

7- پیگیری امور آموزش کارکنان

 

*کارشناس مسئول سموم وسیستمهای سمپاشی

1-  انجام امورات مربوط به مطالعه وبررسی، برنامه ریزی، وردیابی سموم محصولات مختلف دراستان

2-  انجام آزمایش های مربوط به بررسی آفات وکارایی آنها در مزرعه وگلخانه و سایر محصولات

3-  تهیه طرحهای مطالعاتی در زمینه بررسی آفات وبیماریهای گیاهی محصولات جالیز- گلخانه ها و.... دراستان

4-  بازرسی مستمر از مزارع وباغات حوزه محوله وکسب اطلاع از بروز یاشیوع آفات وانگل ها وامراض نباتی وتهیه گزارشهاي لازم در مورد آن

5-  نظارت مستمر بر عملکرد فروشگاه های سموم در سطح استان وشرکت درجلسات کمیته فنی سازمان نظام مهندسی

6-  انجام امورات مربوط به سمپاشی روشهای مبارزه وتکنولوژی آن در سطح استان

7-  تشخیص آفات وبیماریها وعلفهای هرز در سطح استان وتهیه گزارش لازم در رابطه با آنها

8-  انجام امورات مربوط به هواشناسی کشاورزی سازمان واستان وتهیه گزارش لازم

9-  انجام امورات مربوط به محصولات جالیزی وگلخانه در استان وتهیه گزارشات

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئيس اداره امور فناوريهاي مكانيزه كشاورزي

1-تلاش در جهت ارتقاي سطح مكانيزاسيون و ضريب مكانيزاسيون زراعي،باغي ،امور دام و شيلات در استان وترويج دستگاهاي نوين و الگويي بخش كشاورزي

2- ساماندهي ونظارت بر عمليات برداشت غلات و نظارت بر عمليات كاشت وداشت محصولات مختلف در استان

3-تنظيم برنامه كاري كارشناسان ستادي و شهرستاني مرتبط با مكانيزاسون

4-تهيه و تدوين مقالات ،بروشورها ، پيامهاي خبري و.. در زمينه ماشن آلات

5- پيگيري و نظارت بر عملكرد ماشين ها و ادوات كشاورزي موجود

6-نظارت بر فعاليت تشكل ها و واحد هاي مكانيزاسون و شركتهاي فني مهندسي

 

*كارشناس ماشين آلات كشاورزي

1-مسئول توزيع ماشين آلات كشاورزي بر اساس سهميه اختصاص يافته به شهرستانها

2-پيگيري ونظارت بر معرفي كشاورزان به بانكهايعامل جهت دريافت تسهيلات

3-برگزاري كلاسهاي آموزشي مرتبط با ماشين آلات كشاورزي

4-نظارت بر حسن اجراي عمليات برداشت غلات

5-تهيه گزارشات و آمار مربوط به ماشين آلات كشاورزي در سطح استان

6-انجام ساير امور مربوط

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کمیته بهره‌وری
کمیته بهره‌وری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
گزارش عملکرد سازمان
سازمان جهادکشاورزی به تفکیک سال
مناقصات سازمان
جهت مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳٫۲۳۵٫۶۰٫۱۹۷
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۹/۱۵