سوالات متداول

وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

*مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1-ارزیابی مستمر روند اجرای طرح ها و برنامه های مصوب واحدهای مختلف سازمان

2- تجزیه وتحلیل عملکرد کلیه پروژه ها ،طرح ها و برنامه های مصوب ملی و استانی ، تهیه و تنظیم گزارش های مربوطه جهت ارائه به سازمان و دفتر مرکزی

3- نظارت ،ارزشیابی و سنجش مستمر عملکرد، کارایی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیتهای سازمان در کلیه مراحل

4-اجرای تکالیف دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با رشوه و فساد و ارائه گزارش

5-بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه

6-بررسی عملکرد مدیران و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

7-ایجاد تعامل و همکاری موثر با سازمانهای نظارتی برون سازمانی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و.... وپیگیری گزارش های سازمان بازرسی

8-انجام بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط

9-بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم شکایات واصله و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان

10-بررسی وپاسخگویی به گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی وبازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات و...

11- حضور درجلسات، سمینارها ودوره های آموزشی وارائه نقطه نظرات وزمینه سازی آموزش کارکنان

 

*معاون مدیریت ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

1-بررسی کلیه نامه های ارجاعی به کارتابل مدیر وپیگیری آنها تا حصول نتیجه

2- نظارت بر روند پاسخگویی به درخواست ها وشکایات واصله توسط کارکنان مدیریت

3- پیگیری شکــایات واصله از سـازمان بازرسی کل کشور، نهاد رياست جمهوری، دفتر مرکزی وزارتخانه

4- تدوین نهایی فرمت ها وشاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت های تخصصی سازمان

5-تائید نهایی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان از نظر حقوقی وسایر موارد

6- اصلاح نامه ها وگزارشات و امضا کلیه نامه ها وگزارشات درغیاب مدیر

7- پاسخگویی به ارباب رجوع

8- شرکت درجلسات شورای هماهنگی ، معاملات، وسایر جلسات سازمان بازرسی در غیاب مدیر

9- انجام بازدید میدانی از طرح ها وتهیه گزارش

 

*کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

1-نظارت بر طرح ها وپروژه های اجرایی بخش های تخصصی زراعت، آب وخاک وباغبانی

2- تهیه گزارش نهایی ارزیابی عملکرد کلیه طرح ها وپروژه های اجرایی سازمان

3- برنامه ریزی وتهیه وتدوین فرمت های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد بخش های تخصصی سازمان

4- رسیدگی به درخواست ها وشکایات واصله از طریق سامانه سامد وپیگیری آنها تاحصول نتیجه

5- پیگیری امور مربوط به بخشهای مختلف سازمان وجمعبندی فرمت های مورد نیاز جهت ارائه در جشنواره شهید رجایی وتهیه گزارش نهایی درخصوص خود ارزیابی دستگاه

6-تهیه گــــزارش های لازم درخصوص ارزیابی عملکرد وشکایات جهت ارسال به دفتر مرکزی وزارتخانه

 

*کارشناس ارزیابی عملکرد

1-تهیه فرمتهای مربوط به اعتبارات تملک دارایی

2- تکمیل فرمهای اعتبارات

3- ثبت وبایگانی اعتبارات ومقایسه بودجه ای سالهای قبل

4- تهیه آمار مورد نیاز وتجزیه وتحلیل آنها

5- بازدید ونظارت وارزیابی عملکرد طرحهای تملک دارایی

6-ارزیابی ونظارت برحسن اجرای طرح های تسهیلاتی

7-بررسی شکوائیه های مرتبط با اعتبارات تملک دارایی

8-شرکت درجلسات کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری وثبت وضبط مکاتبات مربوطه

هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۵۴٫۱۷۴٫۲۲۵٫۸۲
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹