هر روستا به یک کانون توسعه ظرفیت جوانان تبدیل می شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: با مشارکت جدی بخش خصوصی، کانون های غیردولتی توسعه ظرفیت جوانان روستایی، اهداف بلندمدت و اثربخشی خواهند داشت.
كدخبر: id-1563
تاريخ: 2021-11-10 12:33:06

کبری توکلی افزود: اولین شورای راهبری کانون جوانان روستایی و عشایری به ریاست بخشدار بخش مرکزی شهرستان بوشهر در بخشداری برگزار گردید و مقرر شد کانون های جوانان روستایی و عشایریوظیفه هدایت، نظارت و مهارت آموزی را بر عهده داشته باشند و به مدارس کمک نمایند.

توکلی گفت: هدف از تشکیل این کانون ها، توسعه دانش، بینش و مهارت جوانان روستایی، افزایش میل به ماندگاری جوانان روستایی در روستاها و ثبات و پایداری جمعیت بوده وبه همین منظور کانون جوانان روستایی و عشایری در کره بند ایجاد شده است.