برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پرورش بزهای پربازده
کارگاه آموزشی مدیریت پرورش بزهای پربازده ویژه بهره برداران دام سبک استان با حضور پرورش دهندگان دام سبک سراسر استان در سالن شماره یک سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.
كدخبر: id-803
تاريخ: 2019-02-28 09:37:15

محمدصادق یزدان شناس گفت: در این کارگاه یک روزه که با هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و حمایت اتحادیه دامداران استان و شهرستان دشتستان برگزار شد، شرکت کنندگان با آخرین مطالب آموزشی در زمینه پرورش و نگهداری دامهای پربازده، تغذیه و بهداشت، جایگاه و سامانههای مختلف پرورشی آشنا شدند.

یزدانشناس افزود: طاهری یگانه، معاون مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و مدرس این کارگاه ضمن تشریح شرایط پرورشی کشور، افزایش بهره وری و استفاده از نژادهای پربازده متناسب با امکانات و شرایط دامدار را به عنوان یک ضرورت دانسته و ضمن معرفی نژادهای پربازده دام سبک، به آموزش نحوه مدیریت و پرورش صحیح این نژادها پرداختند.

یزدان شناس اظهار داشت: بروز خشکسالی در سالهای گذشته باعث کاهش ظرفیت تولید علوفه در مراتع شده و باعث شده تا نگهداری دام در شرایط بسته و نیمه بسته به عنوان یک رویکرد پرورشی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از طرفی هم نگهداری دام در شرایط بسته به دلیل افزایش هزینههای نگهداری نیازمند رویکردهای جدید و افزایش بهره وری است.

وی افزود: یکی از راههای افزایش بهره وری استفاده از نژادهای پربازده است. نگهداری نژادهای پربازده نیز مستلزم اعمال مدیریتهای صحیح پرورشی، تغذیهای و بهداشتی است و آموزش دامداران برای افزایش دانش آنها در این زمینه به عنوان یک ضرورت محسوب میشد.

یزدان شناس گفت: نژادهای بز سانن، آلپاین و بوئر و همچنین گوسفند رومانوف از مهمترین نژادهای پربازده هستند.

گفتنی است: طاهری یگانه معاون مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی، در پایان دوره آموزشی از تعدادی از واحدهای پرورش دهنده بزهای پربازده در استان بازدید کردند و از نزدیک با مسائل و مشکلات آنها آشنا شدند.