احتمال طغیان زنگ زرد در مزارع گندم
امکان طغیان زنگ زرد گندم در مزارع با توجه به فراهم بودن شرایط، وجود دارد.
كدخبر: id-810
تاريخ: 2019-04-09 12:12:20

احمد سبحانی گفت: در حال حاضر به دلیل فراهم بودن شرایط مناسب دمایی و رطوبتی امکان طغیان زنگ زرد گندم در مزارع آبی و دیم دیر کاشت، بسیار زیاد است.

سبحانی افزرد: به محض مشاهده اولین نشانه های آلودگی ضمن انعکاس موضوع به مراکز جهاد کشاررزی طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه در کانون های آلودگی با استفاده از سموم قارچکش مناسب اقدام لازم به عمل آید.