سوالات متداول

معرفی سازمان

پس از تصویب قانون ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی در تاریخ 1379/10/8 در مجلس شورای اسلامی و تشکیل وزارتخانه جهاد کشاورزی بعنوان متولی بخش کشاورزی و عمران روستائی در سطح کشور ، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در خرداد ماه 80 با معرفی جناب مهندس عليرضا اورنگي ، رسماً آغاز به کار نمود. بعدازايشان مهندس احمد طمراسي - مهندس اخترشناس- دكتر رستميان و دکتر منفرد عزيزاني بودند كه مسئوليت هدايت اين بخش را برعهده داشتند.ودرحال حاضرنيز مهندس محمدتقی منوچهری مسئوليت خطير اين بخش را  برعهده دارند.

هم اكنون  5 اداره تابعه شامل اداره كل شيلات استان- اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري  استان- اداره كل دامپزشكي استان - مديريت امور عشاير استان وسازمان تعاون روستايي دركنار 2 موسسه تحقيقاتي شامل مركز تحقيقات كشاورز ي ومنابع طبيعي استان وپژوهشكده ميگو و سازمان جهاد كشاورز ي استان با 5معاونت ( معاونت بهبود توليدات دامي -معاونت بهبود توليدات گياهي- معاونت امور برنامه ريزي واقتصادي - معاونت توسعه مديريت ومنايع انساني سازمان) و 5مديريت اجرايي شامل مديريت صنايع تبديلي و مكانيزاسيون- مديريت آب وخاك- مديريت زراعت - مديريت باغباني مديريت امور اراضي و... مسئوليت ساماندهي بخش كشاورزي استان بوشهر را برعهده دارند .

 

وظایف سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 

۱ـ تعيين سياستها و خط مشیهاى بهره بردارى از زمين و تنظيم الگوهاى کشت متناسب با شرايط اقليمى مناطق مختلف کشور .

۲ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور فراهم آوردن امکانات استفاده تسهيلات اعتبارى بانک کشاورزى و ساير منابع در جهت افزايش توليد محصولات کشاورزى.

۳ـ تنظيم و اجراى برنامه هاى مربوط به بهبود و افزايش توليد محصولات کشاورزى در چارچوب برنامه هاى عمرانى، توسعه اقتصادى و سياستها و خط مشى هاى دول

۴- انجام تحقيقات علمى و اقتصادى در زمينه هاى مختلف کشاورزى و انتشار نتايج حاصل از آن .

۵ـ انجام بررسيهاى لازم در سطح روستاها به منظور تعيين مشکلات عمده کشاورزى و تهيه و انتشار اطلاعات و آمارهاى مربوط .

۶ـ تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات لازم به منظور تحقق اهداف و وظايف وزارتخانه، جهت طرح در هيات دولت .

7ـ نظارت بر فعاليتهاى موسسات و شرکتهاى دولتى وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگى هاى عملياتى و برنامهاى لازم

۸- انجام بررسيها و اقدامات لازم در زمينه تهيه و توليد و توزيع انواع نهال و بذر متناسب با شرايط آب و هوايى و کشاورزى مناطق مختلف کشور و تعيين ضوابط مناسب .

۹-انجام تحقيقات مربوط به آفات و بيماريها و محصولات کشاورزى و تعيين بهترين روش پيشگيرى و مبارزه با آنها .

۱۰ـ انجام تحقيقات و بررسيهاى حاصلخيزى خاک، شناسايى، طبقه بندى، مطالعات و اقدامات مربوط به حفظ و حمايت و تعيين بهره دهى اراضى کشاورزى .

۱۱ـ تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفه اى کشاورزى و بسط آن به منظور تربيت نيروى ماهر و متخصص مورد نياز بخش و اعلام نيازهاى آموزش کشاورزى به دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور

۱۲ـ نشر و ترويج حاصل از بررسيها و تحقيقات و ارائه راهنماييها و آموزشهاى لازم به منظور آشنا ساختن اشخاص حقيقى و حقوقى که در امور کشاورزى فعاليت مينمايند با اصول و فنون جديد کشاورزى و ارتقاى دانش و آگاهيهاى حرفه اى کشاورزان و باغداران .

۱۳ـ انجام تحقيقات مشترک و تبادل نظر مستمر با دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقات کشور

۱۴ـ تامين و توزيع نهاده هاى کشاورزى نظير کود، سم، بذر، نهال،ماشين آلات کشاورزىو... ارائه خدمات فنى مورد نياز کشاورزان و انجام عمليات بازرگانىمورد نياز

۱۵ـ توسعه مکانيزاسيون کشاورزى با توجه به خصوصيات ويژگيهاى اقليمى و فرهنگى مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتى و فنى مورد نياز

۱۶ـ اجراى قوانين و مقررات مربوط به اصلاحات ارضى و رفع اشتباهات نشاى از واگذارى و حل اختلاف موجود در اين زمينه .

۱۷ـ اداره امور هياتهاى هفت نفره واگذارى زمين

۱۸ـ انجام هرگونه مطالعه و اقدامات اجرايى و نظارتى به منظور استفاده بهينه از آب و خاک و بکار بردن تکنولوژى جديد در چارچوب اهداف و ماموريتهاى وزارتخانه .

۱۹ـ انجام عمليات و بررسيهاى مربوط به آب و خاک داخل مزرعه شامل قطعه بندى، تسطيح اراضى، اصلاح و مرمت شبکه هاى زهکشى سنتى، ايجاد شبکه هاى آبيارى، احداث راههاى بين مزارع، تامين پوشش انهار سنتى، کانالهاى آبرسانى و اصلاح سر دهنه هاى آبگير .

۲۰ـ افزايش راندمان آبيارى در مزرعه از طريق انتخاب و بکار گيرى صحيح طرحهاى بهبود و تغيير روشهاى آبيارى و فراهم آوردن امکانات لازم در اين موارد

۲۱- بررسى و انجام مطالعات لازم به منظور طراحى و اجراى طرحهاى کوچک توسعه منابع آب پس از کسب مجوز لازم از وزارت نيرو .

۲۲ـ انجام وظايف ناشى از اجراى قانون توزيع عادلانه آب و اصلاحات بعدى آن .

۲۳ـ تجهيز و نوسازى مزارع در اراضى سنتى و زيرسدها .

۲۴ـ يکپارچه سازى اراضى جهت سهولت در انجام عمليات کاشت، داشت، برداشت بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده هاى کشاورزى در سطح مزارع کشور

۲۵ـ انجام عمليات مبارزه با آفات و بيمارهاى عمومى و قرنطينه گياهى و مشارکت در امر مبارزه با آفات و بيماريهاى همگانى و جلوگيرى از ورود و شيوع آفات و بيماريهاى قرنطينه اى گياهى و نظارت بر ورود و توزيع سموم آفات نباتى و بيماريهاى گياهى و مواد حشره کش و مبادرت به تهيه و توليد مواد مذکور

۲۶ـ بررسى، ايجاد و راه اندازى واحدهاى کشت و صنعت جديد در بخش کشاورزى منطبق با نيازهاى کشور و در چهارچوب سياستها و برنامه هاى دولت بمنظور افزايش توليد و بهبود کيفى محصولات کشاورزى رأساً و يا با مشارکت بخش خصوصى و شبکه تعاونى روستايى و ارائه خدمات فنى و تخصص لازم در اين زمينه

۲۷ـ گسترش تعاونيهاى روستايى و توليدى و ساير تشکلهاى توليدى و ارائه خدمات و حمايتهاى فنى، آموزشى،اعتبارى و بازرگانى به آنها و فراهم آوردن موجبات خودگردانى اينگونه تشکلها و اعمال نظارتهاى لازم

۲۸ـ تشويق سرمايه گذاريهاى غيردولتى در توسعه کشاورزى بصورت واحدهاى تجارى و اقتصادى و ارائه کمکهاى اعتبارى به توليدکنندگان خسارت ديده

۲۹ـ برنامه ريزى و اجراى برنامه هاى خريد و فروش محصولات کشاورزى بصورت تضمينى با استفاده از اعتبارات دولت

۳۰- فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت صدور محصولات کشاورزى به خارج از کشور

۳۱ـ ايجاد نمايشگاههاى محصولات کشاورزى در داخل و خارج کشور و يا شرکت در آنها .

۳۲ـ تنظيم بازار تنظيمات کشاورزى از طريق ايجاد و توسعه بازارهاى مناسب براى خريد و فروش و بازاريابى اينگونه محصولات در داخل و خارج کشور و تقويت تعاونيهاى روستايى و توليدى در اين زمينه .

هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
پیام نیروی انتظامی
یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات
آمار بازدید
افراد آنلاین:0
بازدیدکنندگان امروز:0
بازدیدکنندگان دیروز:0
بازدید کل:778950
آخرین بروزرسانی: 1397/11/17 12:24:37

آدرس IP :

3.80.38.5