سوالات متداول

معرفی سازمان

پس از تصویب قانون ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی در تاریخ 1379/10/8 در مجلس شورای اسلامی و تشکیل وزارتخانه جهاد کشاورزی بعنوان متولی بخش کشاورزی و عمران روستائی در سطح کشور ، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در خرداد ماه 80 با معرفی جناب مهندس عليرضا اورنگي ، رسماً آغاز به کار نمود. بعدازايشان مهندس احمد طمراسي - مهندس اخترشناس- دكتر رستميان و دکتر منفرد عزيزاني بودند كه مسئوليت هدايت اين بخش را برعهده داشتند.ودرحال حاضرنيز مهندس محمدتقی منوچهری مسئوليت خطير اين بخش را  برعهده دارند.

هم اكنون  5 اداره تابعه شامل اداره كل شيلات استان- اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري  استان- اداره كل دامپزشكي استان - مديريت امور عشاير استان وسازمان تعاون روستايي دركنار 2 موسسه تحقيقاتي شامل مركز تحقيقات كشاورز ي ومنابع طبيعي استان وپژوهشكده ميگو و سازمان جهاد كشاورز ي استان با 5معاونت ( معاونت بهبود توليدات دامي -معاونت بهبود توليدات گياهي- معاونت امور برنامه ريزي واقتصادي - معاونت توسعه مديريت ومنايع انساني سازمان) و 5مديريت اجرايي شامل مديريت صنايع تبديلي و مكانيزاسيون- مديريت آب وخاك- مديريت زراعت - مديريت باغباني مديريت امور اراضي و... مسئوليت ساماندهي بخش كشاورزي استان بوشهر را برعهده دارند .

 

وظایف سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 

۱ـ تعيين سياستها و خط مشیهاى بهره بردارى از زمين و تنظيم الگوهاى کشت متناسب با شرايط اقليمى مناطق مختلف کشور .

۲ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور فراهم آوردن امکانات استفاده تسهيلات اعتبارى بانک کشاورزى و ساير منابع در جهت افزايش توليد محصولات کشاورزى.

۳ـ تنظيم و اجراى برنامه هاى مربوط به بهبود و افزايش توليد محصولات کشاورزى در چارچوب برنامه هاى عمرانى، توسعه اقتصادى و سياستها و خط مشى هاى دول

۴- انجام تحقيقات علمى و اقتصادى در زمينه هاى مختلف کشاورزى و انتشار نتايج حاصل از آن .

۵ـ انجام بررسيهاى لازم در سطح روستاها به منظور تعيين مشکلات عمده کشاورزى و تهيه و انتشار اطلاعات و آمارهاى مربوط .

۶ـ تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات لازم به منظور تحقق اهداف و وظايف وزارتخانه، جهت طرح در هيات دولت .

7ـ نظارت بر فعاليتهاى موسسات و شرکتهاى دولتى وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگى هاى عملياتى و برنامهاى لازم

۸- انجام بررسيها و اقدامات لازم در زمينه تهيه و توليد و توزيع انواع نهال و بذر متناسب با شرايط آب و هوايى و کشاورزى مناطق مختلف کشور و تعيين ضوابط مناسب .

۹-انجام تحقيقات مربوط به آفات و بيماريها و محصولات کشاورزى و تعيين بهترين روش پيشگيرى و مبارزه با آنها .

۱۰ـ انجام تحقيقات و بررسيهاى حاصلخيزى خاک، شناسايى، طبقه بندى، مطالعات و اقدامات مربوط به حفظ و حمايت و تعيين بهره دهى اراضى کشاورزى .

۱۱ـ تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفه اى کشاورزى و بسط آن به منظور تربيت نيروى ماهر و متخصص مورد نياز بخش و اعلام نيازهاى آموزش کشاورزى به دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور

۱۲ـ نشر و ترويج حاصل از بررسيها و تحقيقات و ارائه راهنماييها و آموزشهاى لازم به منظور آشنا ساختن اشخاص حقيقى و حقوقى که در امور کشاورزى فعاليت مينمايند با اصول و فنون جديد کشاورزى و ارتقاى دانش و آگاهيهاى حرفه اى کشاورزان و باغداران .

۱۳ـ انجام تحقيقات مشترک و تبادل نظر مستمر با دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقات کشور

۱۴ـ تامين و توزيع نهاده هاى کشاورزى نظير کود، سم، بذر، نهال،ماشين آلات کشاورزىو... ارائه خدمات فنى مورد نياز کشاورزان و انجام عمليات بازرگانىمورد نياز

۱۵ـ توسعه مکانيزاسيون کشاورزى با توجه به خصوصيات ويژگيهاى اقليمى و فرهنگى مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتى و فنى مورد نياز

۱۶ـ اجراى قوانين و مقررات مربوط به اصلاحات ارضى و رفع اشتباهات نشاى از واگذارى و حل اختلاف موجود در اين زمينه .

۱۷ـ اداره امور هياتهاى هفت نفره واگذارى زمين

۱۸ـ انجام هرگونه مطالعه و اقدامات اجرايى و نظارتى به منظور استفاده بهينه از آب و خاک و بکار بردن تکنولوژى جديد در چارچوب اهداف و ماموريتهاى وزارتخانه .

۱۹ـ انجام عمليات و بررسيهاى مربوط به آب و خاک داخل مزرعه شامل قطعه بندى، تسطيح اراضى، اصلاح و مرمت شبکه هاى زهکشى سنتى، ايجاد شبکه هاى آبيارى، احداث راههاى بين مزارع، تامين پوشش انهار سنتى، کانالهاى آبرسانى و اصلاح سر دهنه هاى آبگير .

۲۰ـ افزايش راندمان آبيارى در مزرعه از طريق انتخاب و بکار گيرى صحيح طرحهاى بهبود و تغيير روشهاى آبيارى و فراهم آوردن امکانات لازم در اين موارد

۲۱- بررسى و انجام مطالعات لازم به منظور طراحى و اجراى طرحهاى کوچک توسعه منابع آب پس از کسب مجوز لازم از وزارت نيرو .

۲۲ـ انجام وظايف ناشى از اجراى قانون توزيع عادلانه آب و اصلاحات بعدى آن .

۲۳ـ تجهيز و نوسازى مزارع در اراضى سنتى و زيرسدها .

۲۴ـ يکپارچه سازى اراضى جهت سهولت در انجام عمليات کاشت، داشت، برداشت بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده هاى کشاورزى در سطح مزارع کشور

۲۵ـ انجام عمليات مبارزه با آفات و بيمارهاى عمومى و قرنطينه گياهى و مشارکت در امر مبارزه با آفات و بيماريهاى همگانى و جلوگيرى از ورود و شيوع آفات و بيماريهاى قرنطينه اى گياهى و نظارت بر ورود و توزيع سموم آفات نباتى و بيماريهاى گياهى و مواد حشره کش و مبادرت به تهيه و توليد مواد مذکور

۲۶ـ بررسى، ايجاد و راه اندازى واحدهاى کشت و صنعت جديد در بخش کشاورزى منطبق با نيازهاى کشور و در چهارچوب سياستها و برنامه هاى دولت بمنظور افزايش توليد و بهبود کيفى محصولات کشاورزى رأساً و يا با مشارکت بخش خصوصى و شبکه تعاونى روستايى و ارائه خدمات فنى و تخصص لازم در اين زمينه

۲۷ـ گسترش تعاونيهاى روستايى و توليدى و ساير تشکلهاى توليدى و ارائه خدمات و حمايتهاى فنى، آموزشى،اعتبارى و بازرگانى به آنها و فراهم آوردن موجبات خودگردانى اينگونه تشکلها و اعمال نظارتهاى لازم

۲۸ـ تشويق سرمايه گذاريهاى غيردولتى در توسعه کشاورزى بصورت واحدهاى تجارى و اقتصادى و ارائه کمکهاى اعتبارى به توليدکنندگان خسارت ديده

۲۹ـ برنامه ريزى و اجراى برنامه هاى خريد و فروش محصولات کشاورزى بصورت تضمينى با استفاده از اعتبارات دولت

۳۰- فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت صدور محصولات کشاورزى به خارج از کشور

۳۱ـ ايجاد نمايشگاههاى محصولات کشاورزى در داخل و خارج کشور و يا شرکت در آنها .

۳۲ـ تنظيم بازار تنظيمات کشاورزى از طريق ايجاد و توسعه بازارهاى مناسب براى خريد و فروش و بازاريابى اينگونه محصولات در داخل و خارج کشور و تقويت تعاونيهاى روستايى و توليدى در اين زمينه .

کمیته بهره‌وری
کمیته بهره‌وری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
گزارش عملکرد سازمان
سازمان جهادکشاورزی به تفکیک سال
مناقصات سازمان
جهت مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳۴٫۲۳۶٫۱۹۲٫۴
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۱/۵/۱۲