سوالات متداول
کد خبر : 428تاریخ ثبت : 1396/8/1 08:17:30
انگور ریش بابا و عسکری

انگور ریش بابا و عسکری

واکنش برخی از ویژگی¬های کمی و کیفی انگور ریش¬بابا (Vitis vinifera L. cv. Rishbaba) به تیمار اسانس رزماری و پوشش کیتوزان و اثر کیتوزان و اسانس رزماری بر سفتی، ماندگاری و برخی ویژگی¬های کیفی انگور عسکری (VitisviniferaL. cv.Askari)

واکنش برخی از ویژگی­های کمی و کیفی انگور ریش­ بابا (Vitis vinifera L. cv. Rishbaba) به تیمار اسانس رزماری و پوشش کیتوزان

مریم مجدی1، بیژن کاوسی2*

1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه علوم باغبانی، شیراز، ایران

2. استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

* نویسنده مسئول: kavoosi696@yahoo.com

چکیده

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از واکس کیتوزان و اسانس رزماری بر عمر انباری میوه انگور ارقام ریش‌بابا در سه تکرار و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال 1395 انجام شد. میوه‌ها به مدت یک دقیقه در محلول‌هایی شامل  غلظت‌های مختلف کیتوزان در سه سطح (صفر، 5/0 و5/1 درصد) و اسانس رزماری در سه سطح (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) غوطه‌ور و به مدت 30 روز در انبار با دمای 1±0 سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد نگه‌داری شدند. نتایج نشان داد که در مدت انبارمانی، درصد ریزش حبه، میزان قهوه‌ای شدن چوب خوشه، درصد آلودگی افزایش و وزن میوه، سفتی بافت و ویتامین ث کاهش یافت. بر همکنش اسانس رزماری و کیتوزان توانست درصد کاهش وزن، ریزش حبه، فساد و آلودگی را کاهش و ویتامین ث و سفتی بافت را افزایش دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور بهبود عمر انباری انگور رقم ریش بابا غلظت کیتوزان 5/1 درصد و رزماری 500 میلی‌گرم در لیتر قابل توصیه می‌باشد.

کلمات کلیدی: پس از برداشت، پوسیدگی، ریزش حبه،  عمر انباری ، قهوه­ای شدن چوب خوشه

مقدمه

عمده­ترین ضایعات انگور تازه­خوری به علت کاهش وزن، تغییر رنگ، نرم شدن حبه­ها، قهوه­ای شدن چوب خوشه و انتشار زیاد پوسیدگی در حبه­ها است. از جمله راهکارهای مناسب برای حفظ کیفیت میوه­ها، ذخیره آنها در دمای پایین است ولی در کنار سرمادهی افزودن مواد شیمیایی حفاظت کننده و یا اسانس­ها و عصاره­های گیاهی ضروری به نظر می­رسد مطالعات اخیر نشان داده است که کیتوزان به عنوان یک فیلم نیمه نفوذپذیر می­تواند اتمسفر درونی را تغییر دهد (تغییر در نفوذپذیری آب، اکسیژن و دی اکسید کربن). بنابراین، ضایعات حاصل از تبخیر کم شده، کیفیت میوه­های برداشت شده حفظ گردیده و رشد کپک نیز کاهش می­یابد (Charles et al., 2012). اسانس­های طبیعی و موسیلاژها در کشور ایران به فراوانی تولید شده و به سادگی قابل دسترسی می­باشند. با توجه به محدودیت­های روز افزون استفاده از مواد شیمیایی ضدمیکروبی، به نظر می­­رسد روغن­های فرار منابع ضدمیکروبی بهتری در حفظ مواد خوراکی و کنترل بیماری­های انسانی باشند و نیل به سمت تولید محصولات ارگانیک را قوت می­بخشند (Boyraz and Ozcan, 2005). ترکیب­های رزماری در صنایع مختلف از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد به خصوص که به علت خواص متعدد آن از جمله عطر و بوی مناسب و خوبی که از آن متساعد می­شود به عنوان آرامبخش، نگهدارنده رنگ و طعم غذا و آنتی اکسیدان قوی مصرف فراوان دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی پتانسیل پوشش کیتوزان و اسانس رزماری در افزایش زمان ماندگاری پس از برداشت و حفظ کیفیت میوه انگور رقم ریشه­بابا در مدت انبارمانی بود.

 

مواد و روش­ها

مواد گیاهی مورد استفاده در این پژوهش، انگور ریش‌بابای سفید بود و میوه‌ها در مرحله رسیدگی کامل یا بلوغ باغبانی به صورت دست‌چین و تا حد امکان در اندازه یکسان از تاکستان­های انگور شهرک پردیس واقع در حومه شیراز برداشت شد و پس از برداشت در سبد‌های پلاستیکی قرار گرفته و بلافاصله به آزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز منتقل گردیدند. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و یک خوشه برای هر تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت­های مختلف کیتوزان (صفر، 5/0 و 5/1 درصد) و فاکتور دوم شامل غلظت­های مختلف اسانس رزماری (صفر، 250 و 500 میلی­گرم در لیتر) بود. پس از تهیه محلول­ها، میوه­ها به مدت 1 دقیقه ابتدا در محلول رزماری غوطه ور و پس از 5 دقیقه و خارج شدن آب اضافی در محلول کیتوزان  تیمار شدند.. سپس میوه‌ها در سبدهای پلاستیکی قرار گرفت تا رطوبت سطح میوه تبخیر شود. برای بسته‌بندی از ظروف یک‌بار مصرف درب‌دار استفاده شد. سپس بسته‌ها وزن شده و در هر بسته یک خوشه قرار گرفت و مشخصات مربوط به هر یک روی آن ثبت شد و درنهایت به انبار سرد 1 ±0 درجه سانتیگراد منتقل شدند. طول مدت آزمایش سی روز بود. در این آزمایش، صفات درصد کاهش وزن میوه، ریزش حبه، سفتی بافت میوه، قهوه­ای شدن چوب خوشه، درصد آلودگی و ویتامین ث مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت ارزیابی درصد کاهش وزن میوه؛ میوه­های قبل از ورود به انبار و در روز سی­ام توسط ترازوی دیجتالی توزین شد و اختلاف وزن آنها محاسبه گردید. برای ارزیابی ریزش حبه‌ها، خوشهها را به وسیله دم آن نگه داشته و سپس به مدت 5 ثانیه با دست تکان داده شد و تعداد حبههای ریزش شده شمارش گردید. سفتی بافت میوه نیز با استفاده از دستگاه پنترومتر مدلTPC ساخت تایوان ارزیابی شد. ارزیابی قهوه­ای شدن چوب خوشه به صورت نمره­دهی از 1 تا 5 انجام شد. به منظور بررسی تعیین درصد آلودگی، پس از پایان هر 5 روز، میوه‌های آلوده هر بسته شمارش گردیده و ارزیابی به صورت نمرهدهی از 1 تا 5  انجام شد. اندازه گیری ویتامین ث از روش ید در یدور پتاسیم مورد ارزیابی قرار گرفت. دو صفت قهوه‌ای شدن چوب خوشه و فساد و آلودگی ماهیت رتبه‌ای داشتند و به منظور تأثیر تیمارها از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس و جهت تعیین میانگین رتبه‌ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. داده­های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SAS9.1 تجزیه آماری شده و مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel بهره­گیری شد.

نتایج و بحث

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص شد، تاثیر کیتوزان و رزماری و اثرات متقابل آنها بر درصد کاهش وزن میوه، درصد ریزش حبه­های انگور، میزان ویتامین ث معنی­دار بود. کاربرد کیتوزان و رزماری و اثرات متقابل آنها بر سفتی بافت میوه تاثیر معنی­داری نداشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد، کاربرد کیتوزان به تنهایی با غلظت 5/1 درصد و همچنین تیمار کردن میوه­های انگور توسط کیتوزان با غلظت 5/1 درصد توأم با غلظت 500 میلی­گرم در لیتر اسانس ­رزمای باعث شد روند درصد کاهش وزن میوه در مدت انبارمانی کندتر از سایر تیمارها باشد (جدول 1). پوشش کیتوزان يک لايه نيمه نفوذپذير و صاف در سطح ميوه تشکيل مي­دهد و مي­تواند به عنوان يک سد حفاظتي براي کاهش ميزان تنفس و تعرق از طريق سطوح ميوه استفاده شود تأثير مفيـد کیتوزان در حفظ آب ميوه و تأثير مثبت بر کاهش وزن در ميوه­ گواوا (Hong et al., 2012) و قارچ (Jiang et al., 2012) گزارش شده است.

بیشترین حبه­ ریزش یافته پس از 30 روز انبارمانی متعلق به انگورهای تیمار شاهد بود. عدم استفاده از کیتوزان و اسانس رزماری باعث شد تعداد حبه­های ریزش یافته بیشتر از میوه­های تیمار شده با مواد ذکر شده باشد (جدول 1). Asnaashari و همکاران (2007) اثر کیتوزان بر جلوگیری از کاهش وزن، فساد، قهوه‌ای شدن، ترک خوردگی و ریزش حبه‌های انگور گزارش کردند. هرچند دو غلظت مورد استفاده کیتوزان در برخی موارد تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نشان ندادند. اما در برخی موارد غلظت 1 درصد کیتوزان بهتر از 5/0 درصد توانست ضمن افزایش زمان ماندگاری پس از برداشت انگور، کیفیت آن‌ها را حفظ نماید.

در این آزمایش مشخص شد، میوه­هایی که توسط کیتوزان با غلظت 5/0 درصد توأم با اسانس رزماری با غلظت 500 میلی گرم در لیتر تیمار شدند، بیشترین سفتی بافت میوه را دارا بودند. همچنین کاربرد کیتوزان با غلظت 5/0 و 5/1 درصد به تنهایی و یا توأم با غلظت 250 میلی گرم در لیتر اسانس رزماری تفاوت معنی­داری با تیمار فوق نداشت. عدم کاربرد کیتوزان و رزماری باعث کاهش سفتی بافت میوه شد (جدول 1). تأثیر مثبت کیتوزان در حفظ سفتـي ميوه‌هاي انگور در اين آزمايش با نتايج Meng  و همکاران (2008) در میوه انگـور، Ali و همکاران (2011) در ميـوه پاپايا نيز گزارش شده است. نتایج این آزمایش نشان داد، بیشترین میزان ویتامین ث مربوط به انگورهایی بود که توسط کیتوزان با غلظت 5/0 درصد توأم با اسانس رزمای با غلظت 500 میلی­گرم در لیتر تیمار شدند. در سایر تیمارها، میزان ویتامین ث کمتر از تیمار فوق بود (جدول 1). Shin و همکاران (2008) حفظ بیشتر میزان ویتامین ث میوه­های توت فرنگی را با کاربرد تیمار کیتوزان گزارش کردند. مقایسه میانگین رتبه تیمارها در انگور ریش­بابا بر اساس آزمون ویلکاکسون حاکی از آن بود که چوب خوشه­های انگورهای تیمار شاهد (عدم کاربرد کیتوزان و اسانس رزماری) بیشتر از سایر تیمارها قهوه­ای شده بود. همچنین تیمار کردن انگور توسط کیتوزان به تنهایی با غلظت 5/1 درصد و کاربرد اسانس رزماری با غلظت 500 میلی گرم در لیتر به تنهایی اختلاف معنی­داری با تیمار فوق نداشتند و همگی در یک گروه آماری قرار گرفتند. کاربرد کیتوزان با غلظت 5/0 درصد به تنهایی و یا توأم با غلظت 250 میلی گرم در لیتر اسانس رزماری باعث شد در مدت انبارمانی چوب خوشه­های انگور ریش­بابا کمتر از سایر تیمارها قهوه­ای شود (جدول 1). نتایج این آزمایش نشان داد، کاربرد اسانس رزماری توأم با کاربرد کیتوزان در به تأخیر انداختن کاهش آب و جلوگیری از قهوه­ای شدن چوب خوشه، مؤثر است. با توجه به شدت گرفتن تغییر رنگ چوب خوشه­ها در مرحله آخر آزمایش، به نظر می­رسد افزایش مدت زمان در معرض گذاری خوشه­ها در غلظت­های بالای اسانس رزماری و کیتوزان سبب افزایش از دست دادن آب و قهوه­ای شدن چوب خوشه می­شود. نتایج این آزمایش نشان داد، انگورهای تیمار شاهد (عدم کاربرد کیتوزان و اسانس رزماری) بیشترین درصد آلودگی را در طول انبارمانی داشتند. همچنین تیمار کردن میوه­های انگور توسط غلظت 5/1 درصد کیتوزان توأم با اسانس رزماری تفاوت معنی­داری با تیمار فوق نداشتند. استفاده از اسانس رزماری به تنهایی با غلظت 250 میلی گرم در لیتر باعث شد انگورهای ریش­بابا تا آخرین روز آزمایش عاری از هر گونه آلودگی و پوسیدگی باشند (جدول 1). بنابر تحقیقات Charles و همکاران (2012) مشاهده می­شود اسانس­های گیاهان نظیر رزماری توانایی بازدارندگی رشد میسیلیومی و تولید اسپور قارچ بیمارگر را دارند. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور بهبود عمر انباری انگور رقم ریش بابا غلظت کیتوزان 5/1 درصد و رزماری 500 میلی‌گرم در لیتر قابل توصیه می‌باشد.

اثر کیتوزان و اسانس رزماری بر سفتی، ماندگاری و برخی ویژگی­های کیفی انگور عسکری (VitisviniferaL. cv.Askari)

 

مریم مجدی1، بیژن کاوسی2*

1-دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه علوم باغبانی، شیراز، ایران

2. استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی،مرکز تحقیقات کشاورزی وآموزش ومنابع طبیعی استان فارس،سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، شیراز،ایران.

 

* نویسنده مسئول:kavoosi696@yahoo.com

 

چکیده

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از واکس کیتوزان و اسانس رزماری بر عمر انباری میوه انگور رقم عسکری در سه تکرار و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال 1395 انجام شد. میوه‌ها به مدت یک دقیقه در محلول‌هایی شامل  غلظت‌های مختلف کیتوزان در سه سطح (صفر، 5/0 و5/1 درصد) و اسانس رزماری در سه سطح (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) غوطه‌ور و به مدت 30 روز در انبار با دمای 1±0 سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد نگه‌داری شدند.نتایج نشان داد که در مدت انبارمانی، درصد ریزش حبه، وزن میوه، سفتی بافت، شاخص طعم میوه و ویتامین ث کاهش یافت.برهمکنش اسانس رزماری و کیتوزان توانست درصد کاهش وزن و ریزش حبه را کاهش و ویتامین ث، شاخص طعم میوه و سفتی بافت را افزایش دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور بهبود عمر انباری انگور رقم عسکری غلظت کیتوزان 5/0 درصد و رزماری 250 میلی‌گرم در لیتر قابل توصیه می‌باشد.

کلماتکلیدی:پس از برداشت، عمر انباری، شاخص طعم میوه، ریزش حبه، سفتی بافت میوه

مقدمه

یکی از راه­های افزایش دسترسی مردم به فرآورده­های باغبانی، جلوگیری از ضایعات بین زمان برداشت تا زمان مصرف است. رسیدگی میوه و پیری آن با چندین تغییر کیفی مثل سفتی، کاهش اسیدیته کل، افزایش مواد جامد محلول، افزایش رنگ، تولید مواد معطر و غیره همراه است (Asghari and Aghdam, 2010). انگور عسکری به دلیل داشتن پوست نازک، از نظر حمل و نقل قابلیت اندکی داشته و از نظر ماندگاری عمر انبارداری پایینی دارد. کیتوزان به دلیل قابلیت ماندگاری و توانایی تشکیل لایه پوششی نیمه‌تراوا، عمر مفید میوه و سبزی تیمار شده را با کاهش میزان تنفس و کاهش اتلاف آب افزایش می‌دهد. از این رو کیتوزان از پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به گروه جدیدی از محافظ‌های گیاهی را برخوردار است که این امر برای رسیدن به هدف کشاورزی پایدار کمک خواهد نمود (Bautista-Banoset al., 2006). امروزه استفاده از عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی برای جلوگیری از رشد باکتری‌ها و کپک‌های آلوده کننده مواد غذایی به منظور افزایش عمر نگهداری غذاهای اثبات شده در سیستم غذایی و نیز افزایش عمر نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.Vu و همکاران(2011) از ترکیب کیتوزان و عصاره‌ی پونه‌ی کوهی، آویشن، لیمو و تویین 80 برای پوشش میوه توت‌فرنگی استفاده کردند که با این پوشش‌ها عمر انبارمانی توت‌فرنگی تا 14 روز افزایش یافت.هدف از این پژوهش ارزیابی پتانسیل پوشش کیتوزان و اسانس رزماری در افزایش زمان ماندگاری پس از برداشت و حفظ کیفیت میوه انگور رقم عسکری در مدت انبارمانی بود.

 

مواد و روش­ها

مواد گیاهی مورد استفاده در این پژوهش، انگور عسکری بود و میوه‌ها در مرحله رسیدگی کامل یا بلوغ باغبانی به صورت دست‌چین و تا حد امکان در اندازه یکسان از تاکستان­های انگور شهرک پردیس واقع در حومه شیراز برداشت شد و پس از برداشت در سبد‌های پلاستیکی قرار گرفته و بلافاصله به آزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز منتقل گردیدند. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و یک خوشه برای هر تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت­های مختلف کیتوزان (صفر، 5/0 و 5/1 درصد) و فاکتور دوم شامل غلظت­های مختلف اسانس رزماری (صفر، 250 و 500 میلی­گرم در لیتر) بود. پس از تهیه محلول­ها، میوه­ها به مدت 1 دقیقه ابتدا در محلول رزماری غوطه ور و پس از 5 دقیقه و خارج شدن آب اضافی در محلول کیتوزان  تیمار شدند.سپس میوه‌ها در سبدهای پلاستیکی قرار گرفت تا رطوبت سطح میوه تبخیر شود. برای بسته‌بندی از ظروف یک‌بار مصرف درب‌دار استفاده شد. سپس بسته‌ها وزن شده و در هر بسته یک خوشه قرار گرفت و مشخصات مربوط به هر یک روی آن ثبت شد و درنهایت به انبار سرد 1 ±0 درجه سانتیگراد منتقل شدند. طول مدت آزمایش سی روز بود. در این آزمایش، صفات درصد کاهش وزن میوه، ریزش حبه، شاخص طعم میوه، سفتی بافت میوه و ویتامین ث مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت ارزیابی درصد کاهش وزن میوه؛ میوه­های قبل از ورود به انبار و در روز سی­ام توسط ترازوی دیجتالی توزین شد و اختلاف وزن آنها محاسبه گردید. برای ارزیابی ریزش حبه‌ها، خوشهها را به وسیله دم آن نگه داشته و سپس به مدت 5 ثانیه با دست تکان داده شد و تعداد حبههای ریزش شده شمارش گردید. سفتی بافت میوه نیز با استفاده از دستگاه پنترومتر مدل TPC ساخت تایوان ارزیابی شد. شاخص طعم میوه یا نسبت TSS/TA می باشد، که فاکتور مهمی در کیفیت میوه به حساب می آید.اندازه گیری ویتامین ث از روش ید در یدور پتاسیم مورد ارزیابی قرار گرفت.داده­های به دست آمده با استفاده از نرم افزارSAS9.1تجزیه آماری شده و مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel بهره­گیری شد.

نتایج و بحث

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص شد، تاثیر کیتوزان و رزماری و اثرات متقابل آنها بر درصد ریزش حبه­های انگور عسکری، سفتی بافت میوه، شاخص طعم میوه و میزان ویتامین ث معنی­دار بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد، بیشترین درصد کاهش وزن متعلق به میوه­های تیمار شاهد بود. همچنین، تیمار کردن میوه­های انگور عسکری توسط اسانس رزماری به تنهایی با غلظت 250 میلی گرم در لیتر تفاوت معنی­داری با تیمار فوق نداشت. کاربرد همزمان کیتوزان با غلظت 5/1 درصد و اسانس رزماری با غلظت 250 میلی گرم در لیتر باعث کند شدن روند کاهش وزن میوه شد (جدول 1).تحقیقات نشان داده است که کاهش تنفس محصولات طی مدت پس از برداشت، توسط اسانس­ها یا مواد مؤثره گیاهی اتفاق می­افتد (Guillen et al., 2007).پوشش کیتوزان يک لايه نيمه نفوذپذير و صاف درسطح ميوه تشکيل مي­دهد و مي­تواند به عنوان يک سد حفاظتي براي کاهش ميزان تنفس وتعرق از طريق سطوح ميوه استفاده شود (Dong et al., 2004).

در این آزمایش مشخص شد، پس از 30 روز انبارمانی، بیشترین تعداد حبه ریزش یافته مربوط به میوه­های تیمار شاهد و همچنین میوه­هایی بود که توسط اسانس رزماری به تنهایی با غلظت 500 میلی­گرم در لیتر تیمار شدند. کاربرد توأم کیتوزان با غلظت 5/0 و 5/1 درصد و اسانس رزماری با غلظت 250 و 500 میلی گرم در لیتر باعث شد تعداد حبه ریزش یافته به طور معنی­داری کاهش یابد (جدول 1).به نظر می­رسد اسانس رزماری با داشتن خواص آنتی اکسیدانی و ضدقارچی خود پیری بافت­های محل اتصال را به تأخیر می­اندازد. احتمالاً کاهش شدت تنفس در اثر کاربرد کیتوزان و به دنبال آن کاهش آب از دست­دهی حبه­ها منجر به کاهش شدت ریزش حبه در نمونه­های تیمار شده گردیده است (Wang et al., 2008).

بیشترین سفتی بافت میوه متعلق به کاربرد کیتوزان با غلظت 5/0 درصد به تنهایی و یا در ترکیب با غلظت 250 میلی­گرم در لیتر اسانس رزماری بود. همچنین کاربرد کیتوزان با غلظت 5/1 درصد توأم با غلظت 500 میلی گرم در لیتر اسانس رزماری تفاوت معنی­داری با تیمارهای فوق نداشت. در سایر تیمارها، سفتی بافت میوه کاهش یافت (جدول 1).هر فاکتوری باعث افزایش تولید اتیلن شود باعث افزایش تنفس نیز می­شود، در نتیجه سفتی بافت میوه کاهش می­یابد. در این آزمایش، کیتوزان و اسانس رزماری، از طریق کاهش تنفس و کاهش پوسیدگی، باعث حفظ سفتی بافت میوه و کیفیت ظاهری میوه­ها در حد مطلوب شدند.

نتایج مقایسات میانگین در انگور عسکری نشان داد با افزایش غلظت کیتوزان شاخص طعم میوه کاهش یافت به‌طوری که بیشترین شاخص طعم میوه در تیمار غلظت کیتوزان صفر و رزماری صفر (387/27) ثبت شد و کمترین آن در تیمار غلظت کیتوزان 5/1 و رزماری صفر (393/19) مشاهده گردید (جدول 1).در این آزمایش نسبت TSS/TA در زمان قبل از انبارداری بیشتر از زمان­های دیگر بود. به دلیل پیشرفت فرایند پیری دیواره­های سلولی هضم شده و به دلیل حل شدن پلی ساکاریدهای دیواره سلولی و نیز غشاء سلولی مواد جامد محلول و در نتیجه نسبت TSS/TA افزایش یافته است در حالی که تیمار با اسانس رزماری و کیتوزان باعث کاهش فعالیت های متابولیکی سلول از جمله تنفس و تولید اتیلن پس از 30 روز انبارمانی شده و در نتیجه باعث حفظ غشاها و دیواره های سلولی می گردد که نتیجه جلوگیری از افزایش غیر عادی نسبت TSS/TA می باشد.

مقایسات میانگین حاکی از آن بود که بیشترین ویتامین ث در تیمار غلظت کیتوزانصفر و رزماری 250 و 500 میلی‌گرم (397/1 میلی‌گرم در صد گرم) و کمترین ویتامین ث در غلظت کیتوزان 5/1 درصد و رزماری صفر (663/0 میلی‌گرم در صد گرم) مشاهده گردید (جدول 1).Chen و همکاران (2007) گزارش کردند که اتمسفر تعديل شده که توسط پوشش کیتوزان و اسانس ايجادگردید،موجب کاهش از دست دادن ويتامين ث مي­شود  براساس نتایج این پژوهش، به منظور بهبود عمر انباری انگور رقم عسکری غلظت کیتوزان 5/0 درصد و رزماری 250 میلی‌گرم درلیتر قابل توصیه می‌باشد.

اخبار مرتبط
  کلمات کلیدی
  ثبت دیدگاه  هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات
  آمار بازدید
  افراد آنلاین:0
  بازدیدکنندگان امروز:0
  بازدیدکنندگان دیروز:0
  بازدید کل:778957
  آخرین بروزرسانی: 1397/11/17 12:24:37

  آدرس IP :

  3.80.38.5