سوالات متداول

وظایف پرسنل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

معاون توسعه مديريت و منابع

1- راهبري،اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به تحول و نو سازي اداري در سازمان در چارچوب سيستم هاي مصوب

2- تعيين سياستها و خط مشي هاي مربوط به نحوه سازماندهي ساختار تشكيلاتي،بهبود فرايندها و روشهاي انجام كار،جذب ونگهداري و بهسازي نيروي انساني در سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

3-برنامه ريزي و نظارت جهت برآورد و تامين نيازهاي آموزشي كاركنان

4- انجام اقدامات مربوط به تنظيم،نگهداري و رسيدگي به حسابها در سازمان

5- نظارت بر توزيع و هزينه كرد اعتبارات هزينه اي بين واحدهاي مختلف بر اساس بودجه مصوب سازمان

6- برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم به منظور اداره و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آن

7- انجام اقدامات لازم در جهت استيفاء و حل و فصل مسائل و منافع حقوقي سازمان از طريق طرح ،تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان

8-نظارت بر كليه مناقصه ها و مزايده ها و معاملات سازمان

* مسئول دفتر

1- هماهنگي و تعيين وقت جهت ملاقات و مذاكرات با معاونت

2- انجام امور مربوط به مكاتبات و نامه هاي وارده و صادره حوزه معاونت

3-راهنمايي ارباب رجوعان در خصوص مسائل و مشكلات آنان

4- تنظيم ماموريت،مرخصي و گزارش كار حوزه معاونت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدير امور اداري

 1-     انجام اقدامات لازم جهت جذب وتامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی استان در چارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی گروه نوسازی وتحول اداری.

2-    انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان استان شامل ،ترفیعات،تغییرات طرح مسیر ارتقاء شغلی ،نقل وانتقال،مرخصی ..... در چارچوب ضوابط ومقررات مربوطه.

3-    جمع آوری ،طبق بندی ،تجزیه وتحلیل آمار واطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان شاغل.

4-    انجام اقدام لازم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان وجمع بندی نتایج مربوطه و ارائه گرارشهای مرتبط به مراجع ذیربط.

5-    دریافت ،ثبت ورهگیری تفکیک وتوزیع کلیه مکاتبات مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان.

6-    ماشین نویشی کلیه مکاتبات اداری عادی ومحرمانه حسب ارجاع واحدهای مختلف.

 

*رئیس اداره امور شاغلین

1-انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامین نیروی انسانی

2-نظارت بر انجام امور مربوط به ارتقاء و انتصاب

3-نظارت بر صدور احکام کارگزینی

4-نظارت بر انجام امور مرخصی و ماموریت پرسنل

5-طبقه بندی و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات پرسنل

6-پاسخ به شکوائیات در خصوص مسائل و مشکلات پرسنل

7-نظارت بر انجام امور مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری

8- نظارت بر انجام گزارش حضور و غیاب پرسنل

9-نظارت بر امور گزارش کارکرد و حقوق پرسنل

10-نظارت بر اجرای بخشنامه های حقوقی ، اداری و پرسنل

 

*کارشناس امور اداری

1-تشکیل پرونده جهت جذب مشمولین

2-معرفی مشمولین به گزینش سازمان و ادارات تابعه

3-صدور احکام مشمولین

4-پیگیری تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

5-پیگیری امور مربوط به جذب نیرو و کارورزان

6- انجام سایر امور محوله

 

*کارشناس مسئول ارزشيابي كاركنان

1-صدور احکام پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی و سربازان

2-صدور احکام پرداخت کمک هزینه ازدواج – فوتی ( مربوط به کارکنان شاغل و بازنشسته و مشمول )

3-تهیه لیست حق لباس کارکنان و ارسال به امور مالی

4-تهیه آمار

5-تکمیل اطلاعات مربوط به مدیران

6-معرفی پرسنل به بانک کشاورزی جهت عضویت در صندوق حساب پس انداز کارکنان دولت

7-تشکیل پرونده و پیگیری امور مربوط به پرسنل سازمان جهت تغییر وضعیت

 

*رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفين

1-  شرکت در جلسات صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی و بازنشستگی کشوری

2-  بررسی پرونده بازنشستگان و صدور حکم بازنشستگی و پیگیری تا برقراری حقوق

3-  پیگیری قرارداد بیمه مکمل درمان بیمه عمر و حوادث بازنشستگان و جانبازان بازنشسته

4-  پیگیری نقل و انتقال حق بازنشستگی کارکنان شاغل

5-  پیگیری مسائل مربوط به تغییر صندوق همکاران شاغل

6-  درخواست وام به بازنشستگان و موظفین از طریق صندوق بازنشستگی وزارت متبوع

7-  پیگیری مسائل و مشکلات بازنشستگان و موظفین و انعکاس آن به مسئولین سازمان

8-  پیگیری ارسال حق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی و ارسال لیست اسامی مربوطه به صورت ماهانه

 

*کارشناس مسئول امور بارنشستگان

1-تشکیل پرونده بازنشستگان و ثبت کامپیوتری و صدور حکم

2-تنظیم اسناد هزینه بازنشستگان و پیگیری آن

3-تهيه گزارش بازنشستگی

4-سازماندهی بایگانی بازنشستگان کشوری و صندوق معذوریت

5-پیگیری مسائل و مشکلات بازنشستگان از جمله صدور کارت بیمه تکمیلی – پاداش معوقه بازنشستگان کشوری و غیره

6-صدور گواهی و پیگیری درخواست های وام معذوریت بازنشستگان

7-ثبت و تهیه گزارش سوابق بیمه بازنشستگان

 

*کارشناس مسئول امور شاغلين

1-انجام مطالعات در خصوص تشکیلات سازمانی

2-صدور احکام کارگزینی شاغلین رسمی ، پیمانی و قراردادی

3-صدور کلیه احکام کارگزینی از نظر انتصاب – ارتقاء طبقه – ارتقاء رتبه – انتقالی – مامور به خدمت – مرخصی بدون حقوق

4-بررسی کلیه احکام بازنشستگان و موظفین و مشمولین

5-تهیه لیست های آماری پرسنل سازمان

6-تهیه لیست حق لباس پرسنل واجد شرایط و محاسبه سقف ریالی

7-بررسی آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از وزارتخانه متبوع و اجراي آنان

8-پیگیری در خصوص تغییر وضعیت نیروها

9-محاسبه سقف ریالی و صدور احکام پاداش پایان خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرسنل بازنشسته و شاغل

 

*مدیر امور رفاه و پشتیبانی

7-انجام اقدامات لازم بمنظور تامین،تجهیز،نگهداری ،تعمیر واجاره ساختمانها ،تاسیسات وابنیه سازمان جهادکشاورزی استان درجهت بهبود فضاهای اداری.

8- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین ، تجهیز ،نصب و بهره برداری از ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز سازمان وپیگیری امور مربوطه.

9-نظارت بر اداره انبارها و سازه های نگهداری اقلام وتجهیزات عمومی مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان وسایر واحدهای تابعه و وابسته .

10-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تامین وارائه خدمات نقلیه وترابری مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی وپیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودرویی.

11-اقدام در جهت نظافت وتامین بهداشت عمومی اماکن تحت پوشش.

12-انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذیرایی کارکنان وبرگزاری جلسات ،سمینارها،مراسم وغیره.

13-انجام اقدامات مربوط به فروش و واگذاری اموال مازاد متعلق به سازمان،تنظیم اسناد ومدارک مزایده ومناقصات ،امور مربوط به کمیسیون معاملات وتشریفات مربوطه.

14- انجام اقدامات لازم بمنظور تامین سرانه های رفاهی کارکنان سازمان استان شامل( سهمیه های سفر های زیارتی، امکانات رقامتی وکمک های غیر نقدی و ....) وتوزیع آنها بر اساس ضوابط ومقررات مربوطه.

15-نظارت بر امور تعاونی های کارکنان شامل(تعاونی مسکن،تعاونی مصرف ......) وانجام اقدامات لازم بمنظور تقویت وپشتیبانی آنان.

16-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تجهیز،ساماندهی وتقویت خوابگاه ها واماکن اقامتی سازمان استان.

17-برنامه ریزی وارائه خدمات مشاوره ،بهداشت حرفه ای ،مددکاری و ... به کارکنان ،بازنشستگان، از کار افتادگان وسایر کارکنان سازمان.

18- برنامه ریزی واجرای برنامه های تربیت بدنی شامل(آموزش،اردوهای ورزشی، مسابقات و ...)

19-انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان سازمان وپیگیری خدمات مربوطه از طریق نهادهای درمانی و توانبخشی.

 

*كارشناس بيمه

1- پيگيري و عقد قرارداد با بيمه ها

2- ارائه خدمات بيمه تكميلي،بيمه عمر و حوادث به پرسنل

3-پيگيري امور مربوط به بيمه خدمات درماني پرسنل

4- پيگيري امور مربوط به بيمه آتش سوزي منزل،امور مربوط به صدور دفترچه بيمه مشمولين

5-نماينده سازمان در كارگروه اداره كار و امور اجتماعي

6-هماهنگي و ارتباط مستمر با متصديان امور بيمه در شهرستانها

7-تهيه بانك اطلاعات بيمه اي به كمك نرم افزارهاي مربوطه

 

*رئيس اداره ساختمان و خدمات عمومي

1- بازديد از كليه ساختمانهاي اداري

2- رسيدگي به نواقص فني تاسيسات و امور خدماتي ساختمانها

3-برنامه ريزي در خصوص اسكان مامورين اعزامي به استان

4- برنامه ريزي جهت برگزاري همايش ها وجلسات در سازمان

5-هماهنگي و تامين نيروي خدماتي جهت مراسمات در سازمان

6-تهيه و صدور فرم غذاي مامورين اعزامي و فرم بليط هواپيما

7-هماهنگي با شركت طرف قرارداد نيروهاي شركتي و تهيه و تنظيم گزارش كار اين نيروها در سازمان

8-نظارت بر تنظيم اسناد و حواله هاي خريد،اسناد تلفن،برق ،غذاو...

 

*كارشناس امور رفاهي

1- پيگيري و انجام امور مربوط به جذب اعتبارات بانكي و توزيع شهرستاني اعتبارات

2- نظارت بر فعاليت تعاونيهاي پرسنل سازمان

3-نظارت بر امور بيمه پرسنل(درمان-حوادث و ساير بيمه ها)

4- انجام امور مربوط به منازل سازماني

5-نظارت و برنامه ريزي امور ورزش سازمان

6-شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط به رفاه پرسنل

7-ارائه پيشنهادات پرداختهاي رفاهي پرسنل

 

*كارشناس مسئول امور ساختمان

1- مسئول نگهداري و تعميرات ساختمانهاي كل سازمان

2- جمع آوري آمار جهت تعميرات ساختمانها و تاسيسات

3-تهيه و به روز كردن بانك اطلاعات مربوط به ساختمانها

4- نظارت بر تعميرات و ساخت و سازهاي ساختمانهاي اداري

5-شركت در جلسات مربوط

6-پيگيري ونظارت بر تعميرات منازل سازماني

7-نماينده سازمان در كميسيون ماده 5 مسكن وشهر سازي

8-تهيه و آماده سازي اسناد مناقصه جهت انتخاب پيمانكار وارسال به كميسيون معاملات

 

*كارشناس مسئول امور تاسيسات

1- نظارت بر امر بهره برداري از تاسيسات ساختمان مركز مكانيزه

2- نظارت بر انجام امور فني نگهداري تاسيسات از قبيل آب ،برق،و...

3-نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب و تعمير موتور پمپ ها و ساير دستگاههاي حرارتي سازمان

4- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و برنامه هاي تعمير و نگهداري دستگاههاي حرارتي

5-نظارت بر حسن انجام وظايف تكنسين ها

6-نظارت بر اجراي صحيح مقررات ايمني و حفاظتي

 

*كارشناس امور اداري

1- كارپردازي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

2- كارپردازي مديريت امور اداري،رفاه و پشتيباني

3- پيگيري كارپردازي مراكز جهاد كشاورزي شهرستانها

4- كارپردازي حوزه رياست

5- كارپردازي مديريت حراست

 

*كار پرداز

1- انجام امور مربوط به خريد اقلام مصرفي مورد نياز

2- تنظيم سند وحواله خريد لوازم

3-تنظيم سند تلفن ،آب ،برق،غذا ،بليط هواپيما و...

4- پيگيري نامه هاي اداري قبوض آب و برق و تلفن

 

*كارشناس مسئول امور رفاهي

1-پیگیری امور واگذاری منازل سازمانی

2- پیگیری اعطای تسهیلات بانکی و صدور معرفی نامه به همکاران

3- پیگیری و برنامه ریزی برگزاری جلسات امور رفاهی ، کميته                          

   ورزش و...

4 - برنامه ریزی و نظارت بر زائرسرای سازمان ( مشهد مقدس)

5- پیگیری و برنامه ریزی امور رفاهی متفرقه پرسنل سازمان

 

*تكنسين مسئول مخابرات

1- نصب سيستمهاي مخابراتي ديجيتال و آنالوگ ،تعمير و نگهداري آنها

2- برنامه ريزي نرم افزاري و سخت افزاري سيستمهاي مخابراتي

3-نظارت مداوم بر كار دستگاهاي مركزي تلفن و خطوط تلفني و گزارش وانجام تعميرات

4- پيگيري مكاتبات جهت جابجايي،رفع خرابي و سرويس دهي خطوط داخلي وشهري

5-سفارش خريد لوازم وقطعات مورد نياز مركز مخابرات سازمان

6-سركشي به شهرستانها و انجام امور مورد نياز و سفارش سيستمها واقلام و خطوط مورد نياز

 

*رئيس اداره رفاه و تربيت بدني

1-برنامه ریزی امور رفاهی پرسنل سازمان

2- برنامه ریزی و انتخاب شرکت های بیمه گذار در امور رفاهی پرسنل شامل بیمه تکمیلی ،آتش سوزی ، خودرو و ...

3- برگزاری و پیگیری جلسات امور رفاهی پرسنل

4- برنامه ریزی و پیگیری امور منازل سازمانی

5- برنامه ریزی و نظارت بر اعطاء تسهیلات به پرسنل سازمان

6- برنامه ریزی و پیگیری مسائل زائرسرا و مهمانسرا

7-نظارت ، بررسی و برنامه ریزی امور ورزشی و تفریحی کارکنان

8- برنامه ریزی ، ارزشیابی و نظارت بر مجموعه امور رفاه و تربیت بدنی و بیمه پرسنل سازمان

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدير امور مالي

1- نظارت و مراقبت بر تنظيم حسابهاي ماهانه و كنترل و ارسال آن به همراه اسناد و مدراك مربوطه به مراجع ذيصلاح و نيز نظارت بر حسن اجراي بودجه برنامه اي

2- مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعايت كامل قوانين

3-تهيه صورت تفريغ بودجه مورد عمل ذيحسابي وارسال به مراجع مربوط

4- بررسي قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا

5-راهنمايي لازم و كنترل كار حسابداران

6-اجراي قرارها ودادنامه هاي صادره از ديوان محاسبات و ساير مراجع

7-شركت در جلسات كميسون معاملات ،مزايده و هيات انتخاب مشاور و ديگر جلسات مربوط

 

*كارشناس امور مالي

1-تنظيم سيستم پرداخت حقوق

2- ثبت اطلاعات پايه،احكام،وامها،كاركرد و ....

3-محاسبات حقوق نيروهاي رسمي،پيماني و مشمولان

4- تهيه ليست خزانه،ليست خالص و حقوقي

5-ثبت اطلاعات خدمات درماني در سايت

6-تهيه گزارش ماموريت و اضافه كاري

7-پشتيباني سيستم دريافت اينترنتي فيش حقوقي

 

*كارشناس مسئول امور مالي(تنظيم حسابها و دفتر داري)

1- صدور اسناد حسابداري،صدور چك

2- گزارش صورتهاي مالي اساسي

3-گزارش ريز صورت هاي مالي

4- گزارش عمليات پايان دوره و گزارش نقدينگي و تخصيص اعتبار

5-بستن حسابها

6- ثبت اعتبار مصوب و تخصيص اعتبار

7-تهيه گزارشات دفاتر و گردش حسابها

 

*رئيس اداره تملك دارايي سرمايه اي

1- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و كنترل هاي لازم-تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه-نظارت بر چگونگي اعتبارات و توزيع اعتباري و درخواست وجه

2- نظارت بر تخصيص ، پيگيري و اقدام لازم

3-كنترل هاي مربوط به موافقنامه هاي تملك دارايي سرمايه اي و كنترل هزينه كرد هادر چارچوب موافقنامه ها

4- كنترل شرايط عمومي و خصوصي پيمانهاي منعقده و شركت در جلسات پيشرفت فيزيكي

5-راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها

6-شركت در كميسيونهاي مربوط

7-نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي ،جريان امور واحد تحت سرپرستي ،اتخاذ تدابير وراهنمايي همكاران واحد

 

*مسئول رسيدگي به اسناد

1- رسيدگي و مميزي اسناد مالي براساس طرح و پروژه هاي مندرج در موافقتنامه هاي تملك داريي و سرمايه اي و ارسال آن به واحد تامين اعتبار

2- درخواست اخذ،تمديد و ابطال ضمانتنامه

3-تشكيل و بايگاني پرونده هاي مربوط به قراردادهاي اماني

4- تحويل چك هاي صادره به عاملين امور مالي و ارباب رجوع

5- كنترل جزئيات موافقتنامه ها در صورت واخواهي وپيگيري اصلاح

6-كنترل و بررسي مفاد قراردادهاي اماني

7-ارائه اطلاعات مربوط به قراردادهاي اماني به سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور اقتصادي و دارايي جهت اخذ مفاصاحساب

 

*كارشناس مسئول امور مالي

1-تنظيم سيستم پرداخت حقوق

2- ثبت اطلاعات پايه،احكام،وامها،كاركرد و ....

3-محاسبات حقوق نيروهاي رسمي،پيماني و مشمولان

4- تهيه ليست تنخواه،خالص و حقوقي،لسيت كسورات

5-ثبت اطلاعات خدمات درماني در سايت

6-تهيه ديسكت تامين اجتماعي

7-محاسبات حقوق كلي

 

*مسئول كنترل اعتبارات هزينه اي

1- ثبت موافقتنامه هاي هزينه اي و ابلاغيه هاي ملي

2- ثبت تخصيص هاي هزينه اي –دريافت هاي هزينه اي

3-درخواست وجه از خزانه معين

4- تعيين اعتبار اسناد هزينه سازمان و مديريتها

5-ثبت اسناد و صدور سند اعتبارات هزينه اي

6-تهيه گزارش اعتبارات هزينه براي سازمان،شهرستانها،خزانه و ديوان محاسبات

 

*مسئول اعتبارات تملك داريي سرمايه اي

1- انجام كليه امور مربوط به اعتبارات تملك دارايي در سيستم اعتبارات

2- ثبت اسناد اعتبارات

3-مغايريت گيري سيستم ها

4- اعلام وصول ابلاغيه ها

5-مغايرت گيري سيستم ها،ثبت موافقت نامه ها،ثبت كليه امور مربوط به اعتبارات در سيستم حسابداري

6-كنترل مبالغ مندرج در موافقنامه ها با هزينه كرد

7-تنظيم گزارش جذب اعتبارات جهت ارسال به خزانه

8-ثبت تخصيص و درخواست از خزانه معين

 

*رئيس اداره دريافت و پرداخت

1- انطباق دريافت و پرداخت هاي هزينه اي با قوانين و مقررات مربوط

2- نظارت بر ثبت دريافت و پرداخت هاي هزينه اي و ثبت اطلاعات حقوق ودستمزد

3-پاسخگويي به مسائل و مشكلات حقوق ومزاياي پرسنل سازمان

4- نظارت بر كار رسيدگي اسناد هزينه اي

5-ارائه گزارش ماهانه به ديوان محاسبات

6-شركت در جلسات مربوط

7-تهيه و تنظيم گزارش پايان سال مالي و گزارشات عملكرد اعتبارات

8-تهيه و تنظيم مكاتبات اداري اعتبارات هزينه اي

 

*كمك كارشناس امور قراردادها

1- تشكيل پرونده قراردادهاي منعقده با سازمان

2- ثبت ضمانت نامه هاي بانكي ،تمديد و ابطال ضمانت نامه ها

3-انجام مكاتبات با امور اقتصادي ودارائي و تامين اجتماعي جهت صدور مفاصاحساب

4- ثبت و واريز سپرده ها و انتقال آنها به خزانه

5- ارسال صورت ريز سپرده هاي پيمانكار

6-بازديد از طرحهاي عمراني

7-ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به كليه امور قراردادها

8-درخواست وجه سپرده از خزانه

9-اخذ تائيديه سپرده ها در پايان سال

 

*كارشناس امور مالي(بازنشستگان و موظفين)

1- پيگيري صدور احكام از سازمان بازنشستگي و صندوق معذوريت

2- ثبت احكام بازنشستگان

3-محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

4- تهيه و تنظيم ليست حقوق بازنشستگان و موظفين

5-تهيه وتنظيم لسيت ماموريت پرسنل و ثبت برگه هاي احكام ماموريت،محاسبه احكام ثبت شده ماموريت و پيگيري وصول آنها

6-تسويه حساب ماهانه و سالانه دريافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

7-ارسال صورتحساب ماهانه به سازمان بازنشستگي كشوري

 

*معاون مديريت امور مالي

1- رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكلات مالي و حسابداري

2- نظارت بر حسن اجراي بودجه برنامه اي ،جريان امور واحدهاي تحت سرپرستي

3-شركت در كميسيون هاي مربوط

4- ارائه راهنمايي هاي لازم جهت بالا بردن سطح معلومات همكاران تحت سرپرستي

5-مطالعه قوانين بودجه و قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد آنها

6-رفع نقص از اسناد و صورت حسابهاي واخواهي شده

7-تطبيق اسناد حسابداري با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حسابداري

8-بررسي اجمالي اسناد مالي و ارجاع به زير مجموعه مديريت

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس اداره امور حقوقی 

1-تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی و شکایات کیفری

2-شرکت در جلسات محاکم قضایی و دفاع از حقوق سازمان

3-تهیه و تنظیم قراردادها

4-مشاوره حقوقی و اظهار نظر حقوقی سازمان و واحدهای تابعه

5-پیگیری تسجیل املاک سازمان

6-شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

7-انجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده 33 نظارت بر طرحها

 

* کارشناس امور حقوقی

 1-پیگیری و وصول مطالبات جهاد کشاورزی از طریق مراجع قضایی

2-پیگیری لازم در خصوص دعاوی مطروحه و شرکت در جلسات رسیدگی

3-پیگیری لازم در خصوص تامین دلیل از طریق مراجع قضایی

4-شرکت در جلسات اجرای قرار کارشناسی

5-مراجعه به دادگستری استان و شهرستان به منظور مطالعه پرونده مطروحه علیه سازمان متبوع

6-بررسی قراردادهای منعقده

7-پاسخ به شکایات واصله از طریق دیوان عدالت اداری

8-شرکت و تنظیم لوایح دفاعیه در جلسات رسیدگی اداره کار

9-شرکت در جلسات اداری کل امور مالیات

10-شرکت در جلسات کمیته فنی بازرگانی کمیسیون معاملات (خبره)

11-پیگیری لازم در خصوص ثبت املاک

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره امور ايثارگران

1- انجام و نظارت بر كليه امور مربوط به ايثارگران

2- صدور گواهي جبهه

3- انجام امور مربوط به كسري خدمت و معافيت فرزندان ايثارگران

* كارشناس حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

1- تهیه و تدوین تاریخ و دفاع جنگ ، خاطرات مکتوب ، مصاحبه با فرماندهان ، سنگر سازان ، دیدار از خانواده های شهدا

2- پیگیری مجوز چاپ و نشر آثار مرتبط با دفاع مقدس

3- شرکت در جلسات ، گردهمایی ، ... مرتبط با امور محوله در استان و کشور

4- تهیه و جمع آوری و ثبت اطلاعات ، تدوین اسناد و مدارک مربوط به پشتیبانی جنگ

5- همکاری و هماهنگی جهت برپایی همایش و یادواره ها

6- ارائه گزارش عملکرد دوره ای به مسئول مافوق

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس اداره امور قراردادها و پیمانها

1-پیگیری برگزاری مناقصات

2-پیگیری تشکیل جلسات هیئت انتخاب مشاور

3-دبیر کمیسیون معاملات سازمان و پیگیری مصوبات جلسات

4-پیگیری انعقاد و ابلاغ قراردادها و پیمانها با مشاوران و پیمانکاران برنده

 

*کارشناس امور قراردادها و پیمانها

1-کنترل اسناد مناقصه و تنظیم دعوتنمامه شرکت در مناقصه مطابق با قانون

2-پیگیری فروش اسناد مناقصه

3-اعلام کلیه مراحل برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات

4-تنظیم پیش نویس قراردادها و پیمانها

5-بایگانی و صیانت از صورتجلسات کمیسیون معاملات و قراردادها

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 گروه نوسازي و تحول اداري

1-     انجام بررسیهای لازم به منظور بهینه سازی ساختار،ترکیب وتوزیع نیروی انسانی وارائه پیشنهادهای لازم به معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وکمیسیون تحول اداری سازمان.

2-    انجام اقدامات لازم درخصوص استقرار مدیریت فرآیندها ورفع نارسائیها ومشکلات مربوط به تجزیه وتحلیل سیستم ها وفرآیندهای انجام کار در سطح سازمان.

3-    برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم در جهت تامین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان در چارچوب سر فصل های تعیین شده.

4-    انجام اقدامات لازم درجهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان وارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف.

5-    برنامه ریزی،نظارت و راهبری طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع در سطح سازمان.

6-    انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان وارائه برنامه جامع تحول اداری بر مبنای پیشنهادی دریافتی از کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون تحول اداری وبرآورد وپیشنهادبودجه واعتبارات لازم.

7-    انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری (موضوع تصویبنامه شماره 22910/ت   8070 مورخ 2/3/79 هیات محترم وزیران) در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی وعملکرد چرخه وارائه راه حلهای اصلاحی.

 

اداره دبیرخانه

1- دریافت نامه وتوزیع از طریق کارتابل

2- ثبت نامه های وارده

3- تایپ نامه های صادره

4- ثبت نامه های وارده از طریق فاکس

5- توزیع نامه های پستی در خارج از سازمان

 

سایر خبرها
 • تکمیل طرح آبیاری نوین نخیلات دشتستان
 • دستگاه آبرسان برای واحدهای دام و طیور گناوه اختصاص یافت
 • لزوم توجه به تخریب محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های نادرست کشاورزی
 • اجرای طرح ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی در استان بوشهر
 • تولید ۱.۲ میلیارد قطعه نشاء سبزی و صیفی در گلخانه های استان بوشهر
 • ۶۰ هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت می‌شود/ افت ۵۰ درصدی تولید
 • دامپزشکی استان بوشهر نسبت شیوع بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد
 • بخشی از مشکلات پرورش میگو در جنوب کشور برطرف شد
 • رفع مشکلات حوزه نخل و خرما در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود
 • ۹۰۰ هکتار اراضی ساحلی به ظرفیت پرورش میگو استان بوشهر افزوده شد
 • رئیس سازمان شیلات ایران: تولید میگوی پرورشی در کشور به ۶۰ هزار تن افزایش می‌یابد
 • میزان مرغ تولیدی کشور به ۲میلیون و ۶۰۰ هزارتن رسید
 • صرفه‌جویی ۳۰۰ میلیون دلاری با کاهش واردات کره/ ایران بزودی به جمع کشورهای صادرکننده کره می‌‌پیوندد
 • بهره‌برداری از ۱۵۰ طرح شیلاتی کشور از استان بوشهر آغاز شد
 • هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات
  
  آمار بازدید
  آنلاین :۱
  بازدید امروز : ۱
  بازدید دیروز : ۰
  بازدید ماه : ۱
  بازدید کل : ۱
  آدرس IP : ۳٫۲۲۷٫۲۳۵٫۲۱۶
  آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۶/۲۰