سوالات متداول

وظایف مدیریت آب و خاک

*مدیر آب و خاک

1-     اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها ومنابع آبی وخاکی کشاورزی مناطق مختلف استان وتعیین اهداف و برنامه ها.

2-    اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین، توزیع و بهره برداری ازمنابع آب کشاورزی وتاسیسات آبی مربوطه.

3-    بررسی و اولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح ونوسازی خاک، تسطیح اراضی،زهکشی،شوری زدائی،احیاء، یکپارچه سازی،آماده سازی،عملیات ضد فرسایش و جاده های بین مزارع،آبرسانی،احیاء قنوات واستقرار سیستم های آبیاری.

4-    بررسی وتعیین پیمانکاران جهت پیشبرد فعالیتهای اجرائی بخش آب وخاک کشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه در استان و عقد قراردادهای مربوطه.

5-    نظارت مستمر به فعالیتهای پیمانکاران بخش غیر دولتی در اجرای طرحها،پروژه های آبی وخاکی کشاورزی ودامپروری و تاسیسات مربوطه استان واخذ وجمعبندی آمار وگزارشهای مربوطه.

6-    انجام برنامه ریزی واقدامات لازم در خصوص تجهیز وتقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف سازمان.

 

*معاون مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

1-پیگیری و رسیدگی به امور مرتبط با شرح وظایف کلی مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

2-عضو کمیته فنی – بازرگانی و انجام مسئولیت های محوله در این راستا

3-عضو هیات انتخاب مشاور و وظایف محوله در هیات مذکور

4-رابط آموزشی مدیریت آب و خاک مرتبط با کارکنان با پست کاردان و کارشناس مهندسی زراعی

5-نماینده مدیریت جهت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

 

*رئیس اداره مهندسی زراعی 

1-  اجرای پروژه های تسطیح اراضی و شخم زنی ، تهیه مزارع نمایشی

2-  تعیین راندمان انتقال آب در نهرها و آبیاری در نقاط مختلف آزمایش انواع پوشش بستر نهرها در شرایط مختلف

3-  تعیین و آزمایش بهترین پوشش زهکشی زیرزمینی در شرایط مختلف و بهترین عمل و فواصل برای زهکشی های فرعی

4-  اجرای طرح های مربوط به تهیه مقسم ، سیل گیر سدهای خاکی ، استخرهای ذخیره ، تلمبه و..

5-  سرپرستی و هدایت برنامه های اجرایی کلی مهندسی زراعی مانند امور مربوط به آب و خاک و ماشین های کشاورزی در منطقه مورد عمل

6-  تهیه طرح سیستم های مختلف آبیاری مناسب با خاک و محصولات کشاورزی

7-  تنظیم برنامه کار درمورد طرح ها و تقسیم کار بین کارشناسان و کاردان ها و نظارت بر عملیات آنها از طریق بازرسی، مشاوره و رسیدگی به گزارشها

8-  تعیین میزان آب مورد نیاز و انواع آن برای شستشوی خاک های شور و قلیایی و تعیین اثر فیزیکی مواد اصلاحی آن ومطالعه قابلیت نفوذ خاک

 

*کارشناس مهندسی زراعی 

1-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های آب و خاک

2-طراحی نقشه های پروژه در قالب اتوکد

3-بازدید و نظارت بر پروژه های آب و خاک (تسطیح - جاده – احداث کانال)

4-طراحی عملیات تسطیح اراضی در قالب پروژه های تجهیز و نوسازی

5-کنترل دفترچه های مطالعاتی تسطیح

 

* کارشناس آبیاری و زهکشی  

1-  تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های احیاء، مرمت و لایروبی قنوات ، جاده بین مزارع و تسطیح اراضی

2-  تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های انجام خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک

3-  طراحی کانالهای آبیاری عمومی

4-  طراحی جاده های دسترسی به مزارع استان

5-  انجام نظارت عالیه بر پروژه های قنوات و کنترل صورت وضعیت آنها

6-  انجام بازدید میدانی بر پروژه های آب و خاک

7-  نظارت بر پروژه های مطالعاتی

8-  کنترل صورت وضعیت های آزمایشگاهی مکانیک خاک

9-  کنترل اسناد تهیه شده توسط مشاور قبل از اجرا و تشریفات مناقصه

 

*کارشناس مسئول امور آزمایشگاه

1-نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار

2-بررسی و تائید مطالعات آبیاری تحت فشار

3-بررسی نتایج آزمایشگاهی آب و خاک اراضی متقاضیان و امکان سنجی انجام طرح های آبیاری تحت فشار براساس تفسیر آزمایشها

4-بررسی پرونده های متقاضیان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در کمیته تخصصي کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری

 

*مسئول طرح و برنامه مدیریت

1-تنظیم موافقتنامه های مربوط به مدیریت جهت مبادله با معاونت محترم برنامه ریزی استانداری

2- وارد کردن آمار بانک نما مربوط به آبیاری تحت فشار

3-تنظیم کردن آمار جهت ارسال به معاونت آب و خاک و صنایع وزارتخانه

4-پیگیری موافقتنامه ها

5-تدوین برنامه پنجم توسعه در رابطه با مدیریت آب و خاک

6-پیگیری کننده تسهیلات در خصوص کارهای آب و خاک

7-رابط مدیریت با معاونت محترم آب و خاک و صنایع وزارتخانه در خصوص اعتبارات

8-مسئول تنظیم پاورپوینت های مدیریت جهت گزارشات درون و برون سازمان

9-رابط مدیریت با مدیریت محترم امور مالی سازمان جهت جذب اعتبارات و برنامه ریزی آن

10-رابط مدیریت و مسئول هماهنگی با معاونت محترم برنامه ریزی سازمان جهت آمار و اطلاعات و موافقتنامه و برنامه پنجم توسعه و برنامه پنجم اشتغال و ......

 

*کارشناس توسعه شبکه های آبیاری

1-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه، نظارت بر پروژه های احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

2- تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های احیاء ، مرمت و لایروبی قنوات و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

3-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های جاده های بین مزارع و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

4-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

5- کنترل و تائید پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات کمک بلاعوض دولتی به منظور اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

7- کنترل و تائید تعدیل صورت وضعیت پیمانکاران مجری پروژه های مرتبط با آب و خاک

10- تهیه اسناد مناقصه و محاسبه نظارت عالیه و کارگاهی (نظارت فاز 3) بر اجرای پروژه های مرتبط با آب و خاک (همانند محاسبه نظارت عالیه و کارگاهی مشاور بر اجرای پروژه های احداث و بهسازی کانالهای آیباری)

11- تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر پروژه های مطالعاتی مرتبط با آب و خاک (همانند نظارت بر انجام مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی تعاونی تولیدو..)

 

*کارشناس مسئول تجهیز و نوسازی اراضی

1-نظارت بر اجرای پروژه های تسطیح اراضی

2-رسیدگی به درخواست های رسیده برای تسطیح اراضی

3-تهیه گزارشات تسطیح در موارد لازم

4-نظارت بر عملیات اجرایی کانالهای آبیاری توسط پیمانکاران

5-همکاری در تهیه اسناد مناقصه کانالها ، تسطیح اراضی و جاده بین مزارع

سایر خبرها
 • تکمیل طرح آبیاری نوین نخیلات دشتستان
 • دستگاه آبرسان برای واحدهای دام و طیور گناوه اختصاص یافت
 • لزوم توجه به تخریب محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های نادرست کشاورزی
 • اجرای طرح ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی در استان بوشهر
 • تولید ۱.۲ میلیارد قطعه نشاء سبزی و صیفی در گلخانه های استان بوشهر
 • ۶۰ هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت می‌شود/ افت ۵۰ درصدی تولید
 • دامپزشکی استان بوشهر نسبت شیوع بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد
 • بخشی از مشکلات پرورش میگو در جنوب کشور برطرف شد
 • رفع مشکلات حوزه نخل و خرما در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود
 • ۹۰۰ هکتار اراضی ساحلی به ظرفیت پرورش میگو استان بوشهر افزوده شد
 • رئیس سازمان شیلات ایران: تولید میگوی پرورشی در کشور به ۶۰ هزار تن افزایش می‌یابد
 • میزان مرغ تولیدی کشور به ۲میلیون و ۶۰۰ هزارتن رسید
 • صرفه‌جویی ۳۰۰ میلیون دلاری با کاهش واردات کره/ ایران بزودی به جمع کشورهای صادرکننده کره می‌‌پیوندد
 • بهره‌برداری از ۱۵۰ طرح شیلاتی کشور از استان بوشهر آغاز شد
 • هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات
  
  آمار بازدید
  آنلاین :۱
  بازدید امروز : ۱
  بازدید دیروز : ۰
  بازدید ماه : ۱
  بازدید کل : ۱
  آدرس IP : ۳٫۲۲۷٫۲۳۵٫۲۱۶
  آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۶/۲۰