سوالات متداول

وظایف مدیریت امور اراضی

*مدير امور اراضي

1- عضو شوراي اصلاحات ارضي-عضو كميسيون  تقويم اراضي

2- عضو كميسيون تعيين تكليف اراضي باير

3-عضو كميسيون طرحهاي كشاورزي(ماده 31 لايحه قانوني واگذاري اراضي مصوب شورای انقلاب)

4-عضو كميسيون طرحهاي غير كشاورزي(ماده 32 لايحه قانوني واگذاري

اراضي مصوب شورای انقلاب)

5-عضو شورای هفت نفره واگذاري زمين

6-كنترل و امضاء تمام اسناد داخلي ا راضي واگذاري و امضاء اسنادواگذاري ماده 31 و32

7 –شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط

8-عضو كميسيون فني مميزي اراضي ملي-عضو كميسيون تخصيص اراضي-عضو شورای امر به معروف و نهي و منكر و شورای هماهنگي سازمان

 

*مسئول امور كميسيونها

1-مسئول امور كميسيونها مديريت امور اراضي

2- مسئول دبيرخانه كميته فني سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

3-عضو كارگروه تخصصي مسكن و شهر سازي و كارگروه امور زيربنايي و شهر سازي استان بوشهر

4-عضو كارگروه تخصصي برنامه ريزي عشاير اداره كل امور عشاير استان بوشهر

5-نماينده مديريت امور اراضي در دفتر فني استانداري بوشهر

6- نماينده مديريت امور اراضي در كميسيون ماده 33 نظارتي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

7- هماهنگي جهت برگزاري جلسات كميسيون ماده 2و 21 و شركت در جلسه

8-پاسخ به مكاتبات دستگاه هاي نظارتي،اجرايي و سازمان امور اراضي كشور و شركت در جلسات مربوطه آن دستگاه ها

 

*كارشناس حقوقي

1-تنظيم دادخواست،شكايت،اظهارنامه و اخطاريه و پيگيري آنها از طريق مراجع قانوني  

2- تهيه و تنظيم آمار واطلاعات پرونده هاي حقوقي موجود

3-جمع آوري،بررسي وتنظيم اطلاعات جهت استفاده در متن لوايح و دفاعيه ها

4-شركت در جلسات ،اسماع اظهارات ،بررسي و رسيدگي به آنها

5-تفكيك شكايات و عرايض واصله از مراجع ذيربط و رسيدگي به آنها

6-تنظيم آمار و گزارشات مورد نياز

 

*كارشناس مسئول حفظ كاربري

1-عضو شوراي اصلاحات ارضي استان بوشهر

2- دبير شوراي اصلاحات ارضي استان بوشهر

3-تعيين تكليف اراضي مازاد بر سند زارعين و تصرفي اشخاص در املاك مشمول مرحله اول اصلاحات اراضي

4-تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان متحدث در املاك خالصه

5-ارسال پاسخ مقامات قضايي و اجرايي و اشخاص در امور زمين

 

*رئيس اداره واگذاري اراضي

1- كنترل و انجام بررسي هاي لازم در خصوص پرونده هاي واگذاري

2- انجام مكاتبات با مديريت شهرستانها جهت رفع نقص پرونده هاي واگذاري

3- تنظيم قرارداد اجاره اراضي،معرفي متقاضيان به دفاتر اسناد رسمي جهت عقد قرارداد

4-انجام امور تحويل وتحول اراضي

5-پيگيري اخذ اجوارت معوقه با هماهنگي مديريت جهاد كشاورزي شهرستانهاو..

6 –پيگيري ،كنترل و نظارت بر احياء و بهره برداري از اراضي واگذاري از طريق مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها

7-پيگيري امور مربوط به تمديد قرارداد و فروش اراضي واگذار شده

8-عضويت در كميته اراضي باير استان-كميته مقدماتي امور اراضي-كميته آب وخاك سازمان جهاد كشاورزي-شوراي اصلاحات ارضي مديريت امور اراضي

9-شركت در جلسات مختلف مربوطه

10-بازديد از اراضي واگذاري گروه هاي مشاع

 

*رئيس اداره آمار واطلاعات اراضي

1-جمع بندي و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز دستگاههاي نظارتي،بازرسي و...  

2- بررسي پيشرفت فيزيكي شاخص هاي عملكرد بر اساس برنامه ريزي

3-تدوين برنامه عملكرد سالهاي آتي براي ادارت شهرستانها

4-هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي تعهدات

5-بررسي و نظارت بر عملكرد اجرايي وتطبيق آنها با اهداف برنامه و تجزيه و تحليل ومقايسه پيشرفت كار با اهداف پيش بيني شده

6-ارزيابي ادواري ادارات ستادي و شهرستاني

7-تهيه آمار و گزاراشات در زمينه كليه واگذاري هاي انجام شده،تغيير كاربري ها،امور زمين،بدهي هاي زارعين،اراضي نقشه برداري شده و امور حقوقي

 

*رئيس اداره حفظ كاربري و امور زمين

1- مسئول دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

2- مسئول دبيرخانه فعاليتهاي تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

3- نظارت بر اجراي پروژه هاي تبصره 1 و ماده 4 قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

4-تعيين خط مشي و ايجاد هماهنگي در برنامه ها و فعاليتهاي فني مربوطه و نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها و پيشنهادها جهت تصويب مرجع ذيربط

5-تهيه و تنظيم گزارش ها ي مربوط به فعاليتهاي حوزه عملكردي

6- تهيه و تنظيم طرح هاي اجرايي مديريت طي برنامه هاي قانون توسعه كشور

7- همكاري در اجراي تفاهم نامه منعقده في مابين سازمان تات و قوه قضائيه

8-همكاري در خصوص تهيه و تدوين قوانين،آيين نامه ها و دستورالعمل ها

9-انجام فعاليت فرهنگ سازي در زمينه حفاظت و صيانت از اراضي كشاورزي

10-عضو كميته امور اراضي ،آب و خاك ،سامانه نظام جامع سيستم پيشنهادات سازمان

 

هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
پیام نیروی انتظامی
یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳٫۹۲٫۹۶٫۲۳۶
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۲/۱۶