امور بازرگانی و صنایع کشاورزی
كدخبر: id-173
تاريخ: 2017-01-25 10:20:27

 

متولی پاسخگویی : 

مصطفی قلی پور - مدیر صنایع تبدیلی و غذایی

ساختمان شماره 2 - طبقه دوم       تلفن تماس: 31592028

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 صدور و تمديد مجوز صادرات نهاده ها، محصولات و فرآورده هاي _فرآوري مرحله اول_ بخش کشاورزي

2 صدور و تمديد مجوز واردات نهاده ها، محصولات و فرآورده هاي کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي

3 صدور و تمديد مجوز استفاده از معافيت گمرکي ماشين آلات بخش کشاورزي _ترخيص گمرکي داراي ثبت سفارش_

4 تامين، ذخيره سازي، برداشت و عمليات گردش ذخاير راهبردي کشاورزي کشور

5 تنظيم بازار محصولات و نهاده هاي کشاورزي

6 خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي

7 ارايه مشوق هاي صادراتي کشاورزي

8 انتخاب، معرفي و تشويق از صادرکنندگان نمونه بخش کشاورزي

9 ارايه برنامه آموزش هاي حرفه اي امور بازرگاني بخش کشاورزي

10 تبادل آمار و اطلاعات مرتبط با تجارت کشاورزي

11 صدور مجوزها و پروانه هاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي

12 صدور مجوزها و پروانه هاي کلينيک هاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي